ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Ημερομηνία: 13 Αυγούστου 2019
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                        Αριθ. Πρωτ.: 20904
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
Πληροφορίες: Πολ. Καρακατσάνη
Τηλ.: 2541026355
 
 
                                                                                                                                                            
                                                                                        
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούνται με την σχεδιασμό και εκτύπωση φυλλαδίων και την προμήθεια πλακετών και μεταλλίων.
 
Κατόπιν σύνταξης της με αριθμό 8/02-07-2019 Μελέτης - Τεχνικής Έκθεσης της Διεύθυνσης Προγραμματισμό, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ. 16497/02-07-2019 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης ενδιαφέρεται να αναθέσει για την Διοργάνωση Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας Ξάνθης τον :
 • Σχεδιασμό και παράδοση roll-up banners.
 • Σχεδιασμό και ψηφιακή εκτύπωση πανό από βινύλιο (μουσαμά).
 • Σχεδιασμό και εκτύπωση αφίσας, διάστασης Α3+, μίας όψης. Παράδοση 300 τεμαχίων.
 • Σχεδιασμός και εκτύπωση φυλλαδίου-προγράμματος εκδηλώσεων (μέγεθος: ανοιχτό Α3, κλειστό Α6), διπλής όψεως. Παράδοση 5.000 τεμαχίων.
 • Σχεδιασμό και εκτύπωση φυλλαδίου διάστασης Α5, διπλής όψης. Παράδοση 5.000 τεμαχίων.
 • Την προμήθεια 50 Τεμ. Πλακέτες από χυτό πλέξιγκλας 2 φύλλων με βάση στήριξης (διαστάσεων 12Χ15 εκ).
 • Την προμήθεια 300 Τεμ. μεταλλίων με κορδέλα και επιγραφή.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προμήθειες μέχρι και την Πέμπτη 22/08/2019 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης, Πλατεία Δημοκρατίας, Γραφείο Πρωτοκόλλου - υπόψη Τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών, στην οποία να υποβάλλετε:
 1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα την Τεχνική Έκθεση της υπηρεσίας.
 1. Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή αντίστοιχου εγγράφου και εφόσον πρόκειται για νομικό, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
 2. Βεβαίωση εγγραφής στο Επιμελητήριο με αντίστοιχο κωδικό απασχόλησης.
                                                                            
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Κυριάκος Παπαδόπουλος
 
 
Συνημμένα:
 • Η με αριθμ. 8/02-07-2019 Μελέτη- Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Προγραμματισμό, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης
 • Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.