ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                      Ημερομηνία: 19 Ιουλίου 2019
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                      Αριθ. Πρωτ.: 18662
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Π. Καρακατσάνη
Τηλ.: 2541026355
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς που έχουν ως αντικείμενο την πώληση αντλιών λυμάτων

Κατόπιν σύνταξης της με αριθμ. Π16/01-07-2019 Μελέτης - Τεχνικής Έκθεσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ.18243/16-07-2019 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ζεύγους αντλιών λυμάτων για το κτίριο της Δημοτικής αγοράς του Δήμου Ξάνθης.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι και την Παρασκευή 26/07/2019 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης - Γραφείο Πρωτοκόλλου - Πλατεία Δημοκρατίας, υπόψη  Τμήματος  Λογιστηρίου & Προμηθειών, στην οποία να υποβάλλετε:

  1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.
  2. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
  3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο με αντικείμενο συναφή με αυτό της προμήθειας.
  4. Τεχνικά χαρακτηριστικά ή τεχνικά φυλλάδια (prospectus) των προσφερόμενων ειδών.
  5. Βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, 1ης Ομάδας και βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια εργοδηγού υδραυλικού.
  6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα τηρηθούν οι κανόνες ασφαλείας και υγείας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
  7. Βεβαίωση συμμετοχής ή συμφωνητικό για συμμετοχή σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Η.Π. 23615/651/Ε103 και τις τροποποιήσεις αυτού.
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Κυριάκος Παπαδόπουλος
Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!
Μοιράσου το:
Pin It

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.