ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                         Ημερομηνία: 21 Ιουνίου 2019
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.: 15506
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Π. Καρακατσάνη
Τηλ.: 2541026355
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς που έχουν ως αντικείμενο την πώληση και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων.
 
Κατόπιν σύνταξης της με αριθμ. Π10/12-06-2019 Μελέτης - Τεχνικής Έκθεσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ.15156/19-06-2019 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια και εγκατάσταση νέας κλιματιστικής μονάδας στο ΚΕΠ 648 του Δήμου Ξάνθης.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι και την Παρασκευή 28/06/2019 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης - Γραφείο Πρωτοκόλλου - Πλατεία Δημοκρατίας, υπόψη Τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών, στην οποία να υποβάλλετε:
  1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.
  2. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
  3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο με αντικείμενο συναφή με αυτό της προμήθειας.
  4. Τεχνικά χαρακτηριστικά ή τεχνικά φυλλάδια (prospectus) των προσφερόμενων ειδών.
  5. Βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια εργοδηγού ψυκτικού και πιστοποιητικό κατηγορίας Ι.
  6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα τηρηθούν οι κανόνες ασφαλείας και υγείας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
  7. Βεβαίωση συμμετοχής ή συμφωνητικό για συμμετοχή σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Η.Π. 23615/651/Ε103 και τις τροποποιήσεις αυτού.
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Κυριάκος Παπαδόπουλος
 
Συνημμένα:
  • Η με αριθμ. Π10/12-06-2019 Μελέτη - Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης
  • Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ

 

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.