ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Ημερομηνία: 29 Μαΐου  2019

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                            Αριθ. Πρωτ.: 13002

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Κυριάκος Πεπονίδης

Τηλ.: 2541026355

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών απόφραξης, αποκατάστασης αποχετευτικού δικτύου λυμάτων, κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Κατόπιν σύνταξης της με από 14-05-2019 Μελέτης - Τεχνικής Περιγραφής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού, του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ. 12473/23-05-2019 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών απόφραξης, αποκατάστασης αποχετευτικού δικτύου λυμάτων, δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι και την Πέμπτη 6/06/2019 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης - Γραφείο Πρωτοκόλλου - Πλατεία Δημοκρατίας, υπόψη Τμήματος  Λογιστηρίου & Προμηθειών στην οποία να υποβάλλετε:

  1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ , όπως εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.
  2. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Κυριάκος Παπαδόπουλος

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!

Μοιράσου το:
Pin It

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.