ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ημερομηνία: 20-05-2019
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: 11940
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
Πληροφορίες: Κυριάκος Πεπονίδης
Τηλ.: 2541026355
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς που έχουν ως αντικείμενο την προμήθεια σημαιών και λοιπών παρεμφερών ειδών
                     
Κατόπιν σύνταξης της με αριθμ. 21/6-05-2019 Μελέτης - Τεχνικής Έκθεσης της προμήθειας από τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ. 10718/6-05-2019 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια σημαιών – λαβάρων - θυρεών και λοιπών παρεμφερών ειδών.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι και την Τετάρτη 29-05-2019 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης - Γραφείο Πρωτοκόλλου - Πλατεία Δημοκρατίας, υπόψη Τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών, στην οποία να υποβάλλετε:
  1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.
  2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο.
  3. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Κυριάκος Παπαδόπουλος
 
Συνημμένα:
Η με αριθμ. 21/6-05-2019 Μελέτη - Τεχνική Έκθεση της προμήθειας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης
 
 

Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.