ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Ημερομηνία: 15 Μαΐου 2019
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ.: 11535
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Πολ. Καρακατσάνη
Τηλ.: 2541026355

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούνται με τις Εργασίες τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας ελέγχου καυσαερίων οχημάτων.

Κατόπιν σύνταξης της με αριθμό Π5Α/14-05-2019 Μελέτης - Τεχνικής Έκθεσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ. 4325/18-02-2019 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης ενδιαφέρεται να αναθέσει τις Εργασίες τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας ελέγχου καυσαερίων οχημάτων.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες, μέχρι και την Πέμπτη  23/05/2019 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης, Πλατεία Δημοκρατίας, Γραφείο Πρωτοκόλλου - υπόψη Τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών, στην οποία να υποβάλλετε: 

  1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα την Τεχνική Έκθεση της υπηρεσίας.

  1. Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή αντίστοιχου εγγράφου και εφόσον πρόκειται για νομικό, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
  2. Βεβαίωση εγγραφής στο Επιμελητήριο με αντίστοιχο κωδικό απασχόλησης.
  3. Το Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων θα πρέπει να προσκομίσει την απαραίτητη Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας από την οποία να προκύπτει µε σαφήνεια η δυνατότητα διεξαγωγής τεχνικών ελέγχων και ο τύπος οχημάτων που ελέγχονται, καθώς και πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008) από αρμόδιο φορέα διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Κυριάκος Παπαδόπουλος

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.