ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΞΑΝΘΗ, 24  Ιανουαρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                          ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.1933
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ
Πληροφορίες: Κατερίνα Μαυρομάτη
Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Τ.Κ. 67133-Ξάνθη
Τηλ.:2541350827
E-mail:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ –ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΞΑΝΘΗΣ
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 προκειμένου να προβεί σε φανερή Μειοδοτική προφορική και φανερή Δημοπρασία σύμφωνα με το 270/1981 Π.Δ (ΦΕΚ 77/Α’/30.09.1981) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», το  Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α ́/08.06..06)«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», την αρ.350/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης  διαδικασιών μίσθωσης ακινήτου, την αρ. 12/2019 απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής περί κατάρτισης νέων όρων διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης  ακινήτου,

ΚΑΛΕΙ

Τους  ενδιαφερόμενους  που θέλουν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, όπως εντός αποκλειστικής  προθεσμίας είκοσι ημερών (20) από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης στον τύπο  να παραλάβουν  τους  αναλυτικούς  όρους  διακήρυξης  και να υποβάλλουν ή να αποστείλουν αίτηση ενδιαφέροντος  μισθώσεως  ακινήτου στο  Πρωτόκολλο του Δήμου Ξάνθης (Πλ. Δημοκρατίας), υπόψη του Τμήματος Ταμείου & Εσόδων Δήμου Ξάνθης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος  γίνονται δεκτές μέχρι  και  την   Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει:

Να είναι Iσόγειο, τουλάχιστον 500τ.μ, εντός των διοικητικών ορίων της πόλης της Ξάνθης.

Γενικά πρέπει να διασφαλίζονται:

-Οι εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις περί νομιμότητας.

-Η πρόσβαση ΑΜΕΑ

-Ο εύκολος καθαρισμός και η εύκολη πρόσβαση για τυχόν επισκευές των

εγκαταστάσεων.

-Η πρόβλεψη για την αποφυγή ανάπτυξης μούχλας και ύπαρξης υγρασίας στις οροφές και τους τοίχους.

-Η αποτροπή εισόδου εντόμων υγειονομικής σημασίας και τρωκτικών, από τρωκτικά ή άλλων ζώων οικόσιτα ή μη.

-Η αποτροπή εισόδου σκόνης.

-Η αποτροπή όχλησης των τυχών περιοίκων.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται έως 31-12-2020 με δυνατότητα παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επί ποινή αποκλεισμού, κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει:

α) αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου με χρήση θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού: βεβαίωση αρμοδίας αρχής (πολεοδομίας) για την νομιμότητα της κατασκευής του κτιρίου και υπεύθυνη δήλωση πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού και τα ωφέλιμα φορτία που μπορεί να αναλάβει

Εφόσον η οικοδομική άδεια που κατατίθεται αναφέρεται σε χρήση άλλη από την ζητούμενη στην περίπτωση (α) της παραγράφου αυτής θα πρέπει οι προσφέροντες να καταθέσουν συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία να δηλώνεται η υποχρέωση τους για έκδοση οικοδομικής αδείας αλλαγής της χρήσης του ακινήτου τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του προαναφερομένου νόμου, που θα προσκομισθεί μέχρι την παραλαβή του ακινήτου.

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

γ) Αντίγραφο τίτλου κυριότητας και πιστοποιητικών μεταγραφής ή καταχώρησής τους νόμιμα μεταγραμμένων στο υποθηκοφυλακείο.

δ) Αντίγραφο σχεδίων κατόψεων θεωρημένο από μηχανικό

ε) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

στ) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση, η πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει σε περίπτωση κατακύρωσης της δημοπρασίας σε αυτόν και έγκρισης του αποτελέσματος αυτής από τους αρμόδιους φορείς: α) να εκτελέσει με δικές του δαπάνες τις όποιες διαρρυθμίσεις και εργασίες απαιτούνται για τη λειτουργία του  εντός 1 μηνός από την ημερομηνία έγκρισης καθώς και β) να εκδώσει με δική του δαπάνη την τυχόν απαιτούμενη οικοδομική άδεια.

η) Εγκεκριμένο πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

θ) Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου

ι) Εγγύηση συμμετοχής ποσού 500,00 ευρώ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατώντας εδώ!