ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΞΑΝΘΗ, 3 Iανουαρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                            Αριθ. Πρωτ. 146
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ
Πληροφορίες:Κατερίνα Μαυρομάτη
Τηλέφωνο:2541350827

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τμήματος του υπαίθριου χώρου που βρίσκεται έμπροσθεν του δημοτικού κολυμβητηρίου  έκτασης 3.024 τ.μ. με σκοπό την προσωρινή εγκατάσταση ψυχαγωγικών μέσων (Λούνα Παρκ) κατά τη διάρκεια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών έτους 2019, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) το ποσό των 41.126,40€ ευρώ.

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από 31-01-2019 έως 11-03-2019.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο, στην Κεντρική Πλατεία, την 14η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 έως 11.30 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ.πρωτ. 142/3-9-2019 διακήρυξης. Οι φάκελοι δικαιολογητικών θα κατατεθούν 30΄ νωρίτερα (από την ώρα έναρξης της δημοπρασίας) στην επιτροπή.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ευρώ 4.112,60 € υπέρ του Δήμου. Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί μετά τη δημοπρασία σε όλους εκτός από τον τελευταίο πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται να

αντικαταστήσει αυτή, με άλλη όμοια ποσού ίσου  προς το 10%  με το ποσό της τελευταίας του προσφοράς.

 Η  περιληπτική  διακήρυξη  θα τοιχοκοληθεί δέκα ημέρες τουλάχιστον πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού  καταστήματος, θα  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου καθώς επίσης και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 όπως ισχύει σήμερα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται, από το Τμήμα Ταμείου & Εσόδων του Δήμου (πλατεία Δημοκρατίας τηλ. 2541350827 κα Μαυρομάτη Κατερίνα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης στη διαδρομή:  www.cityofxanthi.gr/ Ενημέρωση/ Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί) και από το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΑΔΑ:ΨΨΧΧΩΚ8-8ΚΟ  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Κατεβάστε τη διακήρυξη πατώντας εδώ!

Μοιράσου το:
Pin It

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη