ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΞΑΝΘΗ, 10 Σεπτεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                        ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.25893
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ
Πληροφορίες: Κατερίνα Μαυρομάτη
Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Τ.Κ. 67133-Ξάνθη
Τηλ.:2541350827
E-mail:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 προκειμένου να προβεί σε φανερή Μειοδοτική προφορική και φανερή Δημοπρασία σύμφωνα με το 270/1981 Π.Δ (ΦΕΚ 77/Α’/30.09.1981) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», το  Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α ́/08.06..06)«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», την αρ.242/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης  διαδικασιών πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου, την αρ. 86/2018 απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής περί κατάρτισης όρων διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης  ακινήτου,

ΚΑΛΕΙ

Τους  ενδιαφερόμενους  που θέλουν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, όπως εντός αποκλειστικής  προθεσμίας είκοσι ημερών (20) από τη δημοσίευση της παρούσης  να παραλάβουν  τους  αναλυτικούς  όρους  διακήρυξης  και να υποβάλλουν ή να αποστείλουν αίτηση ενδιαφέροντος  μισθώσεως  ακινήτου στο  Πρωτόκολλο του Δήμου Ξάνθης (Πλ. Δημοκρατίας), υπόψη του Τμήματος Ταμείου & Εσόδων Δήμου Ξάνθης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος  γίνονται δεκτές μέχρι  και  την Τρίτη   2 Οκτωβρίου 2018

και ώρα 14:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στη Δ23/ΟΙΚ.14435-1135 ΚΥΑ(ΦΕΚ 854/30.03.2016) και κατά βάση:

α)-Nα βρίσκεται εντός αστικού ιστού της πόλης ει δυνατόν πλησίον της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Αθλητισμού Παιδείας & Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης (Διοικητήριο Ξάνθης),

-Να είναι τουλάχιστον 130-150τ.μ. και να διασφαλίζει την προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε όλους τους χώρους του.

-Να πληροί τις κτιριολογικές και υγειονομικές προδιαγραφές, όπως αυτές προκύπτουν από τις ισχύουσες πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις.

-Να διαθέτει θέρμανση και χώρους υγιεινής (ένας εκ των οποίων με προδιαγραφές ΑΜΕΑ) για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και του κοινού.

-Να διαθέτει αποθηκευτικό χώρο.

β)Να διαθέτει αίθουσες για:

-Χώρο υποδοχής, αναμονής κοινού και διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων.

-Γραφείο ατομικών συνεντεύξεων και συμβουλευτικών δράσεων.

-Χώρο δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης.

Nα είναι έτοιμο για χρήση  μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί στην απόφαση

έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας και θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης, οι δε συνδέσεις όλων των δικτύων παροχών κοινής ωφέλειας (φωτισμός, ύδρευση, τηλέφωνο) πρέπει να είναι σε άριστη  και σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία, βεβαιουμένη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται έως 30-6-2021 με δυνατότητα παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επί ποινή αποκλεισμού, κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει:

α) αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου με χρήση θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού: βεβαίωση αρμοδίας αρχής (πολεοδομίας ή Δήμου) για την νομιμότητα της κατασκευής του κτιρίου και υπεύθυνη δήλωση πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού και τα ωφέλιμα φορτία που μπορεί να αναλάβει

Εφόσον η οικοδομική άδεια που κατατίθεται αναφέρεται σε χρήση άλλη από την ζητούμενη στην περίπτωση (α) της παραγράφου αυτής θα πρέπει οι προσφέροντες να καταθέσουν συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία να δηλώνεται η υποχρέωση τους για έκδοση οικοδομικής αδείας αλλαγής της χρήσης του ακινήτου τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του προαναφερομένου νόμου, που θα προσκομισθεί μέχρι την παραλαβή του ακινήτου.

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

γ) Αντίγραφο τίτλου κυριότητας και πιστοποιητικών μεταγραφής ή καταχώρησής τους νόμιμα μεταγραμμένων στο υποθηκοφυλακείο.

δ) Αντίγραφο σχεδίων κατόψεων θεωρημένο από μηχανικό

ε) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

στ) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση, η πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει σε περίπτωση κατακύρωσης της δημοπρασίας σε αυτόν και έγκρισης του αποτελέσματος αυτής από τους αρμόδιους φορείς: α) να εκτελέσει με δικές του δαπάνες τις όποιες διαρρυθμίσεις και εργασίες απαιτούνται για τη λειτουργία του  καθώς και β) να εκδώσει με δική του δαπάνη την τυχόν απαιτούμενη οικοδομική άδεια.

η) Εγκεκριμένο πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

θ) Υπολογισμό αντικειμενικής αξίας του κτιρίου από Δημόσιο Φορέα (Εφορία, Συμβολαιογράφους, κ.λ.π.).

Η διακήρυξη  διατίθεται από το Τμήμα Ταμείου & Εσόδων , Κεντρικό Δημαρχείο-Πλατεία Δημοκρατίας,  κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., τηλέφωνο: 2541350827  και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης www.cityofxanthi.gr στη  διαδρομή Ενημέρωση-Προκηρύξεις, διαγωνισμοί.

 

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Κυριάκος  Παπαδόπουλος

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ!


 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.