ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Ξάνθη, 06 Αυγούστου 2018
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                 Αρ.Πρωτ.: 22943
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
           
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
 
Ο Δήμος Ξάνθης ύστερα από την υπ’ αριθ. 153/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για τις περιοδικές ανάγκες λειτουργίας του τουριστικού τρένου του Δήμου κατά τη διάρκεια των Γιορτών Παλιάς Πόλης, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΕΝΟΥ

1

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.                   Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 21 έως 65 ετών.

2.                   Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3.                   Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρ.8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κλπ.).

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ' και Ε΄ κατηγορίας,

β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτερο-βάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανο-τεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδι-κότητας, δηλαδή: Ηλεκτρολογικών Συστη-μάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.1346/1983 ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

 

Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:

α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ' και Ε΄ κατηγορίας,

β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαί-δευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

 

Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:

α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ' και Ε΄ κατηγορίας,

β) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω

επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου,

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

Από 10/08/2018 έως 09/09/2018

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ' και Ε΄ κατηγορίας
  3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται η προσκόμιση της πράξης ισοτιμίας με το αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
  5. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνει τους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ.1 του ν. 2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.3812/2009, που έχει απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή με τρίμηνη σύβαση για την πυρασφάλεια, ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών και τις δημοτικές κατασκηνώσεις, καθώς και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη) κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού του Δήμου Ξάνθης (Δ/νση: Ορφέως & Αντίκα γωνία, τηλ: 25410 28398) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι του γραφείου: Κρασούλης Ηλίας και Παπαδόπουλος Ιωάννης.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από τις 06/08/2018 έως 09/08/2018.
 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
 
 

live streaming
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.