ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Ημερομηνία: 11 Ιουνίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                            Αριθ. Πρωτ.: 17080
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
Πληροφορίες: Πολ. Καρακατσάνη
Τηλ.: 2541026355
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς όλους τους ενδιαφερόμενους
Οικονομικούς φορείς που έχουν ως αντικείμενο :
 
  1. Την επισκευή και συντήρηση Δικύκλων και Τρικύκλων
  2. Τις εργασίες Φανοποιείου – Βαφής όλων των οχημάτων
Σύμφωνα με την με αριθμό 45/16-03-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός «Εργασίες συντήρησης & επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης» για την Ομάδα 3: Επισκευή και Συντήρηση Δικύκλων και Τρικύκλων και την Ομάδα 5: Εργασίες Φανοποιείου – Βαφής όλων των Οχημάτων.  
Στη συνέχεια του ανωτέρω ο Δήμος Ξάνθης καλεί τις επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο:
  1. Την επισκευή και συντήρηση Δικύκλων και Τρικύκλων
  2. Τις εργασίες Φανοποιείου – Βαφής όλων των οχημάτων
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για κάθε ομάδα ξεχωριστά ή για το σύνολο των εργασιών, εφόσον επιθυμούν να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες μας, για την επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων του Δήμου Ξάνθης.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι και την Δευτέρα 18/06/2018 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης πλατεία Δημοκρατίας, γραφείο Πρωτοκόλλου - υπόψη Τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών, στην οποία να υποβάλλετε:
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα την Τεχνική Έκθεση της υπηρεσίας.
Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
 
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Κυριάκος Παπαδόπουλος
 
Συνημμένα:

Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.