ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ημερομηνία: 01-06-2018

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                           Αριθ. Πρωτ.: 16129

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Π. Καρακατσάνη

Τηλ.: 2541026355

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Π Ρ Ο Σ

Προς όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς που έχουν ως αντικείμενο την προμήθεια μέσων άρδευσης.

 

Κατόπιν σύνταξης της με αριθμ. Π 4/2018 Μελέτης - Τεχνικής Έκθεσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια και του με αριθμό πρωτ. 11397/17-04-2018 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια μέσων άρδευσης.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι και την Δευτέρα 11/06/2018 στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Δήμος Ξάνθης - Γραφείο Πρωτοκόλλου - Πλατεία Δημοκρατίας, υπόψη Τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών, στην οποία να υποβάλλετε:

1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

2. Εφόσον πρόκειται για    νομικό    πρόσωπο,    αποδεικτικά    έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης

Κυριάκος Παπαδόπουλος

Συνημμένα:

Η με αριθμ. Π 4/2018 Μελέτη - Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης

 

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία

 

Μοιράσου το:
Pin It

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.