ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ημερομηνία: 01-06-2018

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                           Αριθ. Πρωτ.: 16129

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Π. Καρακατσάνη

Τηλ.: 2541026355

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Π Ρ Ο Σ

Προς όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς που έχουν ως αντικείμενο την προμήθεια μέσων άρδευσης.

 

Κατόπιν σύνταξης της με αριθμ. Π 4/2018 Μελέτης - Τεχνικής Έκθεσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια και του με αριθμό πρωτ. 11397/17-04-2018 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια μέσων άρδευσης.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι και την Δευτέρα 11/06/2018 στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Δήμος Ξάνθης - Γραφείο Πρωτοκόλλου - Πλατεία Δημοκρατίας, υπόψη Τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών, στην οποία να υποβάλλετε:

1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

2. Εφόσον πρόκειται για    νομικό    πρόσωπο,    αποδεικτικά    έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης

Κυριάκος Παπαδόπουλος

Συνημμένα:

Η με αριθμ. Π 4/2018 Μελέτη - Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης

 

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.