ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΔΑ: ΩΔ1ΑΩΚ8-ΙΗΡ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                            18PROC003096960 2018-05-15
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            Ξάνθη          14 /05/2018
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ                                      Αρ. Πρωτ. : 14044
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ   
ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
 
Πληροφορίες : Χαράλαμπος Θεοδοσάκης
Τηλέφωνο : 2541350823
e-mail :
Πλ Διοικητηρίου 1 - Ξάνθη  67132
 
ΘΕΜΑ : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ – ΦΑΣΗ Α΄» ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
 
 
1. Ο Δήμος Ξάνθης, προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ – ΦΑΣΗ Α΄» , με προϋπολογισμό 450.000,00 ΕΥΡΩ (με τη δαπάνη Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) και με τους όρους που προβλέπονται στην αρ. 99/08-05-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικών με προϋπολογισμό 201.132,83 €, β) κατηγορία Υδραυλικών με προϋπολογισμό 40.831,75 € και γ) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 114.740,34 €, (δαπάνη εργασιών , ΓΕ & ΟΕ & απρόβλεπτα χωρίς αναθεώρηση, απολογιστικά και ΦΠΑ) , ήτοι σύνολο : 356.704,92 ευρώ.
Χρηματοδότηση : Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ, CPV: 45212212-5, Κ.Α.Ε. 02.15.6261.02 του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης.
 
2.Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, του άρθρου 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/16 (ΚΔΕ).
 
3. Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου (κάτω των ορίων) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., που δημοσιεύθηκε στην υπ’ αρ. 29ΕΣ/18-8-2017 απόφαση της Αρχής (ΦΕΚ Β’ 3074/6-9-2017).
 
4.Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης, στη διεύθυνση (www.cityofxanthi.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των στοιχείων και υπαρχουσών μελετών κλπ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, Κτίριο Στέγης Πολιτισμού «Κ. Μπένης», Πλ. Διοικητηρίου, 67133 Ξάνθη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Πληροφορίες για το διαγωνισμό: Χαράλαμπος Θεοδοσάκης, 2541350823,
 
Πληροφορίες για τη μελέτη: Ιωάννης Λάππας, πολιτικός μηχανικός, Μπαρμπαλέξη Ευδοκία, μηχανολόγος μηχανικός, στο τηλ. 2541022332.
 
5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13/07/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.
 
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
 
6. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 20/07/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 από την Επιτροπή Διαγωνισμού στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.
 
7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. , εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα Οικοδομικά, στην Α1 τάξη και άνω για έργα Υδραυλικά και στην Α2 τάξη και άνω για έργα ηλεκτρομηχανολογικά ή αναβάθμιση 2 Α1 για έργα ηλεκτρομηχανολογικά και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση  Προσαρτήματος I  της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 
8.     Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 7.258,00 € και ισχύος τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 13/05/2019.
 
9.Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε 9 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσής της.
 
10. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 365 Η.Η. .
 
11. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
 
12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης.
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
α/α
 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
 

Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.