ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΞΑΝΘΗ, 2 Μαϊου 2018
         ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
       ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                        ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.12890
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ
Πληροφορίες: Κατερίνα Μαυρομάτη
Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Τ.Κ. 67133-Ξάνθη
Τηλ.:2541350827
E-mail:
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ 1ου ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης προκειμένου να προβεί σε φανερή Μειοδοτική προφορική και φανερή Δημοπρασία σύμφωνα με το 270/1981 Π.Δ (ΦΕΚ 77/Α’/30.09.1981) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α ́/08.06..06)«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», την αρ.49/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας δημοπρασίας, την αρ. 87/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης όρων διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου,
ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, όπως εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών (20) από τη δημοσίευση της παρούσης να παραλάβουν τους αναλυτικούς όρους διακήρυξης και να υποβάλλουν ή να αποστείλουν αίτηση ενδιαφέροντος μισθώσεως ακινήτου στο: Πρωτόκολλο του Δήμου Ξάνθης (Πλ. Δημοκρατίας), υπόψη του Τμήματος Ταμείου & Εσόδων Δήμου Ξάνθης.
 
Οι προσφορές ενδιαφέροντος γίνονται δεκτές μέχρι και την Tετάρτη 23 Μαϊου 2018 και ώρα 14:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει :
Να βρίσκεται στην κοντινότερη δυνατή απόσταση από το κεντρικό κτίριο όπου στεγάζεται σήμερα το 1ο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Κιμμερίων.
Να έχει ωφέλιμη επιφάνεια 100τ.μ. και να διαθέτει τουλάχιστον 2 αίθουσες.
Να διαθέτει επαρκή αύλειο και περιφραγμένο χώρο.
Να έχει επαρκή φωτισμό και να διασφαλίζει την προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση των μαθητών.
Να διαθέτει επαρκείς βοηθητικούς χώρους και τουαλέτες.
Να διαθέτει αυτόνομη θέρμανση.
Nα παρέχονται προβλεπόμενες διευκολύνσεις για Α.Μ.Ε.Α.
 
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) χρόνια. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επί ποινή αποκλεισμού, κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει:
 
1.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

2. Φάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει:

α) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση, η πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας για στέγαση σχολικής μονάδας και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου, ότι ο προσφερόμενος για εκμίσθωση χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος κύριας χρήσης – εκπαιδευτήριο και ότι ο προσφέρων αποδέχεται την χρησιμοποίηση του χώρου, ως χώρου κύριας χρήσης – εκπαιδευτηρίου και ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της δημοπρασίας σε αυτόν και έγκρισης του αποτελέσματος αυτής από τα αρμόδια όργανα,   θα αναλάβει την αλλαγή της χρήσης του ακινήτου σε εκπαιδευτήριο.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει σε περίπτωση κατακύρωσης της δημοπρασίας σε αυτόν και έγκρισης του αποτελέσματος αυτής από τους αρμόδιους φορείς: α) να εκτελέσει με δικές του δαπάνες τις όποιες διαρρυθμίσεις και εργασίες απαιτούνται για τη λειτουργία του σχολείου καθώς και β) να εκδώσει με δική του δαπάνη την τυχόν απαιτούμενη οικοδομική άδεια.
δ) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
ε) Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρμόδιας αρχής (πολεοδομίας ή Δήμου) για τη νομιμότητα κατασκευής του κτιρίου και μελέτη στατικότητας πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού και τα ωφέλιμα φορτία που μπορεί να αναλάβει.
στ) Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας του προσκομίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9.
ζ) Κάτοψη του ακινήτου, τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου.
η) Εγκεκριμένο πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
θ) Υπολογισμό αντικειμενικής αξίας του κτιρίου από Δημόσιο Φορέα (Εφορία, Συμβολαιογράφους, κ.λ.π.).
 
Η διακήρυξη διατίθεται από το Τμήμα Ταμείου & Εσόδων , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., Πλ. Δημοκρατίας, Τηλέφωνο: 2541350827 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης www.cityofxanthi.gr στη διαδρομή Ενημέρωση-Προκηρύξεις, διαγωνισμοί.
 
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
 
Κυριάκος Παπαδόπουλος
 

Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.