ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Ξάνθη 20 Δεκεμβρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ. 3062
Διεύθυνση:          Πλ. Διοικητηρίου 1Α                                   
Τ.Κ.:                    67133 Ξάνθη                                               
Πληροφορίες:     Γ. Σπυριδόπουλος                                       
Τηλέφωνο:          2541072554                                                
e-mail:                          
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με την αρ. απόφαση 93/09.11.2017 (ΑΔΑ: ΩΛΙΧΟΚ7Ε-9ΕΕ) του Διοικητικού Συμβουλίου, την αρ. 13329/22.11.2017 (ΑΔΑ: ΩΟΛΑΟΡ1Υ-ΜΚΩ) έγκριση νομιμότητας του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, θα προβεί στην πρόσληψη οκτώ ατόμων (8) ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων, για τις ανάγκες διοργάνωσης των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2017, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει), και την περίπτωση ιε του άρθρου 1 του Ν. 3812/09.
Οι εργάτες θα εργαστούν από τις 10 Ιανουαρίου έως και την 10η Μαρτίου 2018.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Δ/κών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, Πλατεία Διοικητηρίου 1α, 5ος όροφος από 21.12 έως 29.12.2017, κατά τις εργάσιμες ώρες.
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  1. Αίτηση.
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1994 ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή κάρτα ανεργίας και ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στα Δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος ή πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου (για τους άγαμους).
  5. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή της κοινότητας για τη μόνιμη κατοικία του υποψηφίου (Ν.2647/1998, άρθ. 4, παρ. 5).
 
 
Ο πρόεδρος
Πασχάλης Λύρατζης
 
 

live streaming
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.