ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ξάνθη, 07 Δεκεμβρίου 2017

Νομός Ξάνθης                                                                     Αριθμ. Πρωτ.: 52299

Δήμος Ξάνθης

Δ/νση :Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα : Διοικητικών Υπηρεσιών

Γρ.: Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού

Ταχ.Δ/νση: Ορφέως & Αντίκα

Τ.Κ. 67132 Ξάνθη

Τηλ: 25410 28398

Φαξ: 25410 72241

Email: prosop@cityofxanthi.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Ο Δήμος Ξάνθης

έχοντας υπόψη:

  1. Την παρ.8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14, σύμφωνα με την οποία οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων
  2. Την περ. β. της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, σύμφωνα με την οποία οι ιατροί των Κοινωνικών Δομών των ΟΤΑ α΄ βαθμού εξαιρούνται των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.2190/1994
  3. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 3948/6-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 (ΑΔΑ: 7Μ3Α465ΧΘ7-Υ30), σύμφωνα με την οποία οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 και της ΠΥΣ 33/2006
  4. Την υπ’ αριθμ. 4666/7-12-2016 απόφαση της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης ένταξης της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5002535 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».
  5. τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του προγράμματος «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»
  6. την υπ’ αριθ. 62/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης (ΑΔΑ: 6Ο10ΩΚ8-777)
  7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 40330/18-9-17 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη πιστώσεων.

Ανακοινώνει

Την πρόθεση του Δήμου Ξάνθης να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο την παροχή ιατρικών υπηρεσιών ενός (1) ιατρού ειδικότητας παιδιάτρου στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξάνθης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος,

γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου,

δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και

ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Έχει τη συνολική ευθύνη του ιατρείου & των ιατρικών πράξεων (εμβολιασμών, μετρήσεων κ.τ.λ.),

Αναλαμβάνει την αρμοδιότητα παροχής πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας στον πληθυσμό των ωφελουμένων,

Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο και διενεργεί ιατρικές εξετάσεις,

Δημιουργεί αρχείο καταγραφής των καλυπτόμενων πληθυσμών σε συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό,

Συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό καθώς και το ΚΕΕΛΠΝΟ για την υλοποίηση επιδημιολογικής έρευνας που να αφορά την καταγραφή των αναγκών, των υγειονομικών και κοινωνικών προβλημάτων τους,

Τηρεί για κάθε ωφελούμενο που προσέρχεται στο Κέντρο όλα τα σχετικά έντυπα όπως αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο,

Έχει την ευθύνη της εμβολιαστικής κάλυψης και μπορεί να εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού σε συνεργασία με το ΚΕΕΛ ή την αρμόδια Διεύθυνση Υγιεινής της Νομαρχίας όπου ανήκει ο Δήμος,

Συνεργάζεται με τη Δ.Υ.ΠΕ για την προμήθεια του Φαρμακείου,

Συμμετέχει ή/και συντονίζει ή/και συνεργάζεται για την υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας καθώς και για υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης σε θέματα υγείας για τον πληθυσμό στόχο,

Παραπέμπει τους ασθενείς σε αρμόδιους φορείς παροχής υγείας όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και προωθεί την ενσωμάτωση του πληθυσμού στόχου στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το ωράριο εργασίας καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης με τη Δνση Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού Παιδείας & Πολιτισμού και περιλαμβάνει 4ωρη εργασία τις καθημερινές εντός του ωραρίου λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ξάνθης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού Δήμου Ξάνθης, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ορφέως & Αντίκα, Τ.Κ. 67132 - Ξάνθη

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 08/12/2017 έως και 22/12/2017.

 

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος

 

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής

 


live streaming
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.