ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ημερομηνία: 06-12-2017

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                      Αριθ. Πρωτ.: 51995

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Π. Καρακατσάνη

Τηλ.: 2541026355

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς που έχουν ως αντικείμενο την προμήθεια και τοποθέτηση ταχυδρομικών θυρίδων της Δημ. Κοινότητας Ευμοίρου του Δήμου Ξάνθης

                       

Κατόπιν σύνταξης της με αριθμ. 49192/16-11/2017 Μελέτης- Τεχνικής Έκθεσης της προμήθειας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ. 47973/08-11-2017 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια και εγκατάσταση ταχυδρομικών θυρίδων σε οικισμούς της Δημ. Κοινότητας Ευμοίρου του Δήμου Ξάνθης.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι και την Πέμπτη 14/12/2017 μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα : α) η επωνυμία του προσφέροντα και β) Προσφορά που αφορά την προμήθεια ….. ( αναγράφεται ο τίτλος της προμήθειας), στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης- Γραφείο Πρωτοκόλλου- Πλατεία Δημοκρατίας, υπόψη Τμήματος  Λογιστηρίου & Προμηθειών, στην οποία να υποβάλλετε:

  1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ , όπως εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.
  2. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης

Κυριάκος Παπαδόπουλος

Συνημμένα:

- Η από 49192/16-11/2017 Μελέτη - Τεχνική Έκθεση της προμήθειας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης

- Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

- Το Έντυπο προσφοράς

 

 Κατεβάστε τα απαραίτητα έγγραφα πατώντας εδώ!