ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΞΑΝΘΗ  16-11 -2017
ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 49081
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ  ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΑΡ.  ΜΕΛΕΤΗΣ :  2/2016                                          

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  (ΠΕΡΙΛΗΨΗ)  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο  Δήμος  Ξάνθης, προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό  για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων»  εργολαβία: «Επισκευαστικές εργασίες στο κτίριο του πύργου  του ρολογιού και  στο δημοτικό κτίριο επί της οδού Καπνεργατών 9 στην Ξάνθη», με προϋπολογισμό 40.000,00  ΕΥΡΩ (με τη δαπάνη Φ.Π.Α.)  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) και με τους όρους που προβλέπονται στην αρ. 225/15-11-17 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες  κατηγορίες εργασιών:  Οικοδομικά έργα με προϋπολογισμό: 20.895,36 ευρώ €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ & απρόβλεπτα ) και Ηλεκτρομηχανολογικά έργα προϋπολογισμό: 7.960,62 ευρώ € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ & απρόβλεπτα).

  1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ .  
  2. Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/2016, και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95,  παράγραφος  2α του ν. 4412/2016, το αποτέλεσμα δε της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης.
  3. Τα τεύχη της επαναληπτικής δημοπράτησης (εξαιρούμενης της οικονομικής προφοράς) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης (www.cityofxanthi.gr).  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, Κτίριο Στέγης Πολιτισμού «Κ. Μπένης», Πλ. Διοικητηρίου, 67133 Ξάνθη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, με αποκλειστική δική τους δαπάνη,  μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (CD) εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα.  Το σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης,  Κτίριο Στέγης Πολιτισμού «Κ. Μπένης»,  Πλατεία Διοικητηρίου , 67133 Ξάνθη,  και η παραλαβή γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με courier (χωρίς εξουσιοδότηση) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.  Οι παραλήπτες της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων  (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο και υποχρεωτικά φαξ) έτσι ώστε ο Δήμος Ξάνθης να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν την επαναληπτική προκήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινήσεις. Πληροφορίες για τα τεύχη-έντυπα οικονομικής προσφοράς κ. Κυρ. Στεφανόπουλος τηλ.: 2541073443.

Η επαναληπτική διακήρυξη του έργου έχει  συνταχθεί σύμφωνα με την αριθμ. 182/2016 απόφαση του Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 4269/Β/30-12-2016) για έργα κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 και προβλέπει τη χρήση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) .

  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα  γραφεία της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Ξάνθης  στο  Κτίριο  Στέγης Πολιτισμού «Κ. Μπένης»,  4ος όροφος, Πλατεία  Διοικητηρίου,   στις 12/12/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10.00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε ΦΑΞ  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες  πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα.

  1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

-φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις  αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΆ και στην Α1 τάξη και άνω για  έργα ηλεκτρομηχανολογικά  καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΆ ή για  έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου , που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος  ένωσης

  1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής ύψους 650,00 ευρώ και με ισχύ τουλάχιστον έξη μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 11/07/2018.  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες.
  2. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.                                                                                                

 Ξάνθη 16-11-2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

α/α

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Κατεβάστε τα συνημμένα αρχεία εδώ


live streaming
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.