ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ξάνθη 9 Σεπτεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ. 43597

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας απορρυπαντικών και συναφών ειδών έτους 2017, προϋπολογισμού  εκατόν εξήντα τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα επτά ευρώ  και δεκαεννέα λεπτών με το Φ.Π.Α (163.157,19€).

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας

Ταχ. Κωδ.: 67132

Τηλ.: 2514026355

Telefax: 2541026355

E-mail:

Ιστοσελίδα: http://www.cityofxanthi.gr

Κωδικός NUTS: GR 112

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.cityofxanthi.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 2. Κωδικός CPV: 39831200-8, 3376000-5, 392240000-8
 3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: GR 112
 4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» και συγκεκριμένα αφορά, τις ανάγκες συντήρησης και καθαρισμού όλων των κτιρίων του Δήμου Ξάνθης, όπως και των κτιρίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ξάνθης (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Κέντρο Πολιτισμού).

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ», του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης», εκτιμώμενης αξίας 25.482,95€ συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 2: «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ», του «Κέντρου Πολιτισμού», εκτιμώμενης αξίας 2.499,78 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 3: «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ», της «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», εκτιμώμενης αξίας 59.988,20 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 4: «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ», της «Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», εκτιμώμενης αξίας 59.988,20 συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 5: «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ», του «Δήμου Ξάνθης», εκτιμώμενης αξίας 15.198,06 συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του ΦΠΑ

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο με το 2% του εκτιμούμενου συνολικού προϋπολογισμού, ή της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί (τμήμα), μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.

 1. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 2. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Όσον αφορά το σκέλος των ειδών του Δήμου Ξάνθης η παραγγελία των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται από το Γρ. Προμηθειών και η παράδοση αυτών θα γίνεται έως πέντε (5) ημέρες από την παραγγελία τους, στην αποθήκη του Δήμου Ξάνθης.

Όσον αφορά το σκέλος των ειδών των Νομικών Προσώπων η παραγγελία των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του κάθε Νομικού Προσώπου και η παράδοση αυτών θα γίνεται έως πέντε (5) ημέρες από την παραγγελία τους, στα σημεία που θα υποδειχθούν από την παραπάνω Υπηρεσία.

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
 2. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η προμήθεια υποδιαιρείται σε πέντε (5) επιμέρους τμήματα και η υποβολή της προσφοράς μπορεί να αφορά το σύνολο των τμημάτων ή και λιγότερων τμημάτων (πχ. ένα τμήμα ή δύο τμήματα).
 3. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: δεν υπάρχουν
 4. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
 5. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 6η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 30η Οκτωβρίου 2017 Και η ώρα έναρξης η 10:00 Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 6η Νοεμβρίου 2017 και η ώρα λήξης 15:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 6. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες
 7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ: 02.10.6634 – 02.10.6635 – 02.15.6635 – 02.30.6634 – 02.45.6634, του προϋπολογισμού 2017 - 2018 του Δήμου. Σχετική η υπ’ αριθ. 137/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης), και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 546 - 547 - 548 - 549 - 550
 9. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374), που διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η Μαρτίου 2017. (άρθρο 379 παρ.8 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4446/2016).
 10. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου http://www.cityofxanthi.gr, δημοσίευση της προκήρυξης, σε δύο οικονομικές εφημερίδες, σε τρεις τοπικές εφημερίδες και σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.

Παράλληλα, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Ξάνθης, ενώ θα αποσταλεί για ανάρτηση και στο Επιμελητήριο Ξάνθης.

 

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης

Κυριάκος Παπαδόπουλος

Κατεβάστε τα απαραίτητα έγγραφα πατώντας εδώ!


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.