ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Ξάνθη, 20 Σεπτεμβρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                               Αριθ.Πρωτ. 40665
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Ο Δήμος Ξάνθης

έχοντας υπόψη:

  1. την παρ.8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14, σύμφωνα με την οποία οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων
  2. την περ. β. της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, σύμφωνα με την οποία οι ιατροί των Κοινωνικών Δομών των ΟΤΑ α΄ βαθμού εξαιρούνται των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.2190/1994
  3. την με αριθ. πρωτ. οικ. 3948/6-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 (ΑΔΑ: 7Μ3Α465ΧΘ7-Υ30), σύμφωνα με την οποία οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 και της ΠΥΣ 33/2006
  4. Την υπ’ αριθμ. 4666/7-12-2016 απόφαση της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης ένταξης της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5002535 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».
  5. τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του προγράμματος «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»
  6. την υπ’ αριθ. 62/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης (ΑΔΑ: 6Ο10ΩΚ8-777)
  7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 40330/18-9-17 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη πιστώσεων.

Ανακοινώνει

Την πρόθεση του Δήμου Ξάνθης να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο τη παροχή ιατρικών υπηρεσιών ενός (1) ιατρού παιδιάτρου στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξάνθης.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένα (1) άτομο, ειδικότητας ιατρός παιδίατρος για ένα (1) έτος στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξάνθης.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος,

γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου,

δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και

ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού Δήμου Ξάνθης, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ορφέως & Αντίκα, Ξάνθη Τ.Κ. 67132

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 20/09/2017 έως και 25/09/2017.

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος

 


ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
 
LIVE STREAMING
 
FREE WIFI
 
WIFI4EU
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.