ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                  Ξάνθη, 4 Αυγούστου 2017
Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                Αρ. Πρωτ. 180     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γ. ΣΤΑΥΡΟΥ 20
ΞΑΝΘΗ - 67132
ΤΗΛ. & ΦΑΞ: 2541065043
E-MAIL:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Η Σχολική Επιτροπή Α΄ βάθμιας Εκπ/σης Δήμου Ξάνθης κατόπιν της υπ΄ αρ. πρωτ. 30/18-07-2017 απόφασης του Δ.Σ. αυτής, προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους-ες για την πλήρωση μίας θέσης καθαριστή/στριας στις ακόλουθες αντίστοιχα σχολικές μονάδες του Δήμου Ξάνθης, με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2017-2018, βάσει της υπ΄αρ. Δ4/409/31-7-1998 Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., του άρθρου 49 του Ν. 4325/2015 όσον αφορά την κάλυψη πάγιων αναγκών δημόσιου χαρακτήρα (καθαρισμός αιθουσών διδασκαλίας, γραφείων διδασκόντων, κοινόχρηστων χώρων και σχολικών προαυλίων) και του άρθρου 8 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄/15-2-2017) με το οποίο παρατείνεται το καθεστώς της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου καθαρισμού των σχολικών κτιρίων μέσω των Σχολικών Επιτροπών.

 1. 12ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης - Μαραθώνος 9
 2. 17ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης - Ιερολοχιτών 4
 3. 2ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης - Τζαβέλα 6

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν στη/στις σχολική/ές μονάδα/ες που επιθυμούν τη Δευτέρα 28/8 και από την Τετάρτη 30/8 έως την Παρασκευή 1/9/2017 τις ώρες 10:00-12:00 τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά :

 1. Ειδικό έντυπο αίτησης το οποίο θα παραλαμβάνεται και θα συμπληρώνεται στη σχολική μονάδα.
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου (σε περίπτωση αλλοδαπού απαιτείται και άδεια παραμονής).
 3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από την οποία να προκύπτει ότι είναι δημότες/ισσες Ξάνθης.
 4. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ οικονομικού έτους 2016.
 5. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, η οποία να έχει εκδοθεί τις τελευταίες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, για υποψηφίους με ανήλικα τέκνα.
 7. Πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής Νοσ/μείου Ξάνθης, για υποψηφίους με αναπηρία τέκνων άνω του 70% (εάν υπάρχει).
 8. Υπεύθυνη Δήλωση επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής αν ο/η ενδιαφερόμενος/η, είναι γονέας παιδιού που φοιτά σε ένα από αυτά τα σχολεία.

Όσοι/ες προκριθούν για το έργο καθαρισμού, πριν κληθούν να αναλάβουν καθήκοντα υποχρεούνται να υποβάλουν στη σχολική μονάδα στην οποία επιλέχθηκαν τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά :

 1. Υπεύθυνη Δήλωση επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
 2. Βεβαίωση από ιατρό παθολόγο ή γενικό ιατρό καθώς και από ψυχίατρο, για την καταλληλότητα στην άσκηση των καθηκόντων τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του Ν. 3584/2007.

Όσοι-ες καθαριστές/στριες αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στους πίνακες καθαριστών-στριών των 12ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, 17ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης και 2ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση καθαριστών/στριών στις ανωτέρω σχολικές μονάδες Α΄ βάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Ξάνθης κατά το σχολικό έτος 2017-2018 θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των ανωτέρω σχολικών μονάδων με αναγραφόμενα στοιχεία επικοινωνίας, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ξάνθης και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης (www.cityofxanthi.gr).

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Α΄ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Ξάνθης
ΓΙΑΝΝΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
LIVE STREAMING
FREE WIFI
WIFI4EU
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.