ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Λογιστηρίου και Προμηθειών
Πληροφορίες:
Πεπονίδης Κυριάκος
Ταχ. Δ/νση: Λεοναρδοπούλου και Θ. Δούκα -67100- Ξάνθη
Τηλέφωνο κ Fax: 2541026355
Ξάνθη, 26 Ιουλίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: 31913

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΘΕΜΑ: Σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στο Δήμο Ξάνθης με Τεχνικό Ασφαλείας, ετήσιας διάρκειας

Κατόπιν σύνταξης της με αριθ. Y-3/2017 Τεχνικής Έκθεσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ. 31788/25-07-2017 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης καλεί όσους κατέχουν:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού ή Χημικού ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ ή τμήματος Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ή Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

 • Προϋπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.3850/2010.

 • Εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών ως Τεχνικός Ασφαλείας

κι εφόσον  επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση παροχής υπηρεσιών ετήσιας διάρκειας, με το Δήμο Ξάνθης, ως Τεχνικός Ασφαλείας, για την προστασία και πρόληψη και για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου Ξάνθης, να αποστείλουν σχετική προσφορά μέχρι και την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης, πλατεία Δημοκρατίας, Γραφείο Πρωτοκόλλου - υπόψη Τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών Δήμου Ξάνθης, στην οποία θα υποβάλλουν: 

 1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα την Τεχνική Έκθεση της υπηρεσίας.

 1. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 2. Τον τίτλο σπουδών τους.

 3. Την άδεια ασκήσεως επαγγέλματός τους.

 4. Βεβαίωση του φορέα που απασχολήθηκαν σχετικά με την εμπειρία τους ως Τεχνικοί Ασφαλείας.

Κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει η χαμηλότερη προσφορά.

Συνημμένα:

 • Η με αριθ. Υ-3/2017 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.

 • Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΠΑΠAΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Κατεβάστε τα συνημμένα έγγραφα πατώντας εδώ!

 


 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.