ΑΔΑ: ΩΩΙΑΩΚ8-7ΒΟ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΞΑΝΘΗ    14 - 07 -2017
ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                              ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 29953
ΑΡ.  ΜΕΛΕΤΗΣ :  2/2016                                          
17PROC001696270 2017-07-14                                                                   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  (ΠΕΡΙΛΗΨΗ)  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  1. Ο Δήμος Ξάνθης, προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΞΑΝΘΗΣ» , με προϋπολογισμό 960.000,00  ΕΥΡΩ (με τη δαπάνη Φ.Π.Α.)  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) και με τους όρους που προβλέπονται στην αρ. 123/12-07-17 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης.  Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες  εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικών με προϋπολογισμό 648.499,81 € και β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 117.454,10 €, (δαπάνη εργασιών , ΓΕ & ΟΕ & απρόβλεπτα χωρίς αναθεώρηση, απολογιστικά και ΦΠΑ) , ήτοι σύνολο  : 765.953,91 ευρώ.
  2. Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς πόρους.
  3. Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95,  παράγραφος  2α του ν. 4412/2016, το αποτέλεσμα δε της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης.
  4. Τα τεύχη δημοπράτησης (εξαιρούμενης της οικονομικής προφοράς) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης (www.cityofxanthi.gr).  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, Κτίριο Στέγης Πολιτισμού «Κ. Μπένης», Πλ. Διοικητηρίου, 67133 Ξάνθη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, με αποκλειστική δική τους δαπάνη,  μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (CD) εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα.  Το σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης,  Κτίριο Στέγης Πολιτισμού «Κ. Μπένης»,  Πλατεία Διοικητηρίου , 67133 Ξάνθη, και η παραλαβή γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με courier (χωρίς εξουσιοδότηση) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.  Οι παραλήπτες της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων  (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο και υποχρεωτικά φαξ) έτσι ώστε ο Δήμος Ξάνθης να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν την προκήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινήσεις. Πληροφορίες για τα τεύχη-έντυπα οικονομικής προσφοράς κ. Κυρ. Στεφανόπουλος τηλ.: 2541073443.

Η διακήρυξη του έργου έχει  συνταχθεί σύμφωνα με την αριθμ. 182/2016 απόφαση του Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 4269/Β/30-12-2016) για έργα κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, και προβλέπει τη χρήση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.).

  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Ξάνθης  στο  Κτίριο  Στέγης  Πολιτισμού,  4ος  όροφος, Πλατεία  Διοικητηρίου,   στις 22/08/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών η 10.00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε ΦΑΞ  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες  πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα.

  1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

-φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις  αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφ όσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα Οικοδομικά και στην Α2 τάξη και άνω για  έργα ηλεκτρομηχανολογικά  ή αναβάθμιση 2  Α1 για έργα ηλεκτρομηχανολογικά , σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος  ένωσης.

  1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής ύψους 15.485,00 ευρώ με ισχύ τουλάχιστον εννέα μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 22/06/2018. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.
  2. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
α/α
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Κατεβάστε πατώντας εδώ όλα τα απαραίτητα έγγραφα!