ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ξάνθη, 12-7-2017                                                       
ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ                                      
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                 Αρ. Πρωτ. 29693
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ & ΕΣΟΔΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση:Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες:Κατερίνα Μαυρομάτη
Τηλέφωνο:254150827
E-mail:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ  ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 Ο Δήμος  Ξάνθης  προκειμένου να μισθώσει οίκημα για τη στέγαση των υπηρεσιών του Παραρτήματος Κέντρου Κοινότητας (στον οικισμό του Δροσερού), καλεί τους ενδιαφερόμενους  να εκδηλώσουν γραπτώς ενδιαφέρον εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, δηλαδή έως την Τρίτη 1η  Αυγούστου 2017.

Περιγραφή του μισθίου

Το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται εντός του οικισμού  Δροσερού Ξάνθης, να είναι τουλάχιστον 90-100τ.μ.(ωφέλιμη επιφάνεια) και να διασφαλίζει την

προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.

-Να πληροί όλες τις κτιριολογικές και υγειονομικές προδιαγραφές όπως αυτές προκύπτουν από τις ισχύουσες πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις (οικοδομική άδεια , άδεια χρήσης ακινήτου, επαρκής φωτισμός, αερισμός,

ηλεκτροδότηση, θέρμανση, ύδρευση, πολεοδομική καταλληλότητα,  κ.λ.π)

-Να διαθέτει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

- Να είναι ελαιοχρωματισμένο κατά το χρόνο παράδοσής του.

-Να διαθέτει Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική

Υπηρεσία  σύμφωνα    με τις ισχύουσες διατάξεις.

-Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει τους παρακάτω προσβάσιμους για ΑΜΕΑ χώρους:

Χώρο υποδοχής, αναμονής κοινού και διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων.

Γραφείο ατομικών συνεντεύξεων και συμβουλευτικών δράσεων.

Χώρους υγιεινής για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και του κοινού.

Διακριτό Χώρο Ιατρείου.

-Nα είναι έτοιμο για χρήση  μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί στην απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας και θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης, οι δε συνδέσεις όλων των δικτύων παροχών κοινής ωφέλειας (φωτισμός, ύδρευση, τηλέφωνο) πρέπει να είναι σε άριστη  και σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία, βεβαιουμένη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προσκομίσουν ενώπιον της Επιτροπής

Εκτίμησης Ακινήτων (Δημαρχείο-Τμήμα Ταμείου & Εσόδων –Γραμματέα Επιτροπής

κ. Αποστολίδη) έως την Τρίτη 1η Αυγούστου 2017:

-Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (συνημ.)

-Τοπογραφικό διάγραμμα  στο οποίο θα αποτυπώνεται  η θέση, το εμβαδόν και

κάθε άλλο στοιχείο του ακινήτου.

 

Για πληροφορίες και αντίγραφο της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ταμείου & Εσόδων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (τηλέφωνο επικοιν. 2541350827).

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.cityofxanthi.gr.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και την αίτηση, πατώντας εδώ!