ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ξάνθη 23 Μαΐου 2017
Αρ. Πρωτ. 20776

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας Καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών έτους 2017, προϋπολογισμού οκτακοσίων δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ  και σαράντα εννέα λεπτών με το Φ.Π.Α (816.295,49€).

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας

Ταχ. Κωδ.: 67133

Τηλ.: 2514026355

Telefax: 2541026355

E-mail:

Ιστοσελίδα: http://www.cityofxanthi.gr

Κωδικός NUTS: EL 512

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.cityofxanthi.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 2. Κωδικός CPV: 09135100-5, 09134100-8, 09132100-4, 24951100-6
 3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512
 4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια καυσίμων θέρμανσης –κίνησης και λιπαντικών

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1  : «ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΙΝΗΣΗΣ», του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης», εκτιμώμενης αξίας 87.868,38 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 2  : «ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ», της «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», εκτιμώμενης αξίας 169.371,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 3  : «ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ», της «Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», εκτιμώμενης αξίας 149.903,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 4  : «ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΙΝΗΣΗΣ», του «Δήμου Ξάνθης», εκτιμώμενης αξίας 372.756,40 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 5  : «ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ», του «Δήμου Ξάνθης», εκτιμώμενης αξίας 22.307,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 6  : «ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΙΝΗΣΗΣ», του «Κέντρου Πολιτισμού», εκτιμώμενης αξίας 14.087,91 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο με το 0,5% του εκτιμούμενου συνολικού προϋπολογισμού, ή της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί (τμήμα), μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.

 1. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 2. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:
 • Όσον αφορά το σκέλος των καυσίμων θέρμανσης αυτά, θα παραδίδονται με βυτίο στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ξάνθης (Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης – Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης) και συγκεκριμένα σε κάθε Δημοτικό κτίριο που θα υποδεικνύεται από το Γραφείο Προμηθειών και σε διάστημα έως δύο (2) ημερών από την ημέρα παραγγελίας.
 • Όσον αφορά το σκέλος των καυσίμων κίνησης θα γίνεται ως ακολούθως. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται αυθημερόν στο πρατήριο (επιχείρηση) της μειοδότριας επιχείρησης (δηλ. στο πρατήριο υγρών καυσίμων) ή εντός του Δήμου στα  οχήματα και μηχανήματα αυτού.
 • Όσον αφορά το σκέλος των λιπαντικών, η προμήθεια θα γίνεται πάντα με έγγραφη παραγγελία του Γραφείου Προμηθειών και τα είδη θα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ξάνθης σε διάστημα δύο (2) ημερών από την ημέρα παραγγελίας.
 • Όσον αφορά τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Ξάνθης, η παραγγελία των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του κάθε Νομικού Προσώπου και η παράδοση αυτών θα γίνεται στα σημεία που θα υποδειχθούν από την παραπάνω Υπηρεσία, σε διάστημα δύο (2) ημερών από την ημέρα παραγγελίας.
 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
 2. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η προμήθεια υποδιαιρείται σε έξι (6) επιμέρους τμήματα και η υποβολή της προσφοράς μπορεί να αφορά το σύνολο των τμημάτων ή και λιγότερων τμημάτων (πχ. ένα τμήμα ή δύο τμήματα).
 3. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: δεν υπάρχουν
 4. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
 5. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 3η Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 26η Ιουνίου 2017  Και η ώρα έναρξης η 10:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 3η Ιουλίου 2017 και η ώρα λήξης 15:00΄.
 6. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες
 7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α: 02.10.6643 - 02.15.6643 – 02.20.6643 – 02.30.6643 - 02.35.6643 – 02.40.6643 – 02.15.6641 – 02.20.6641 – 02.30.6641 – 02.35.6641 – 02.20.6644 – 02.15.6644 – 02.10.6641 – 02.35.6644, του προϋπολογισμού 2017 - 2018 του Δήμου. Σχετική η υπ’ αριθ. 17/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης), και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α: 152 - 153 - 154 - 155 – 156 – 157 – 158 – 159 – 160 – 161 – 162 – 163 – 164 – 165
 9. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές:  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374), που διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η Μαρτίου 2017. (άρθρο 379 παρ.8 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4446/2016).
 10. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου http://www.cityofxanthi.gr, δημοσίευση της προκήρυξης, στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε δύο οικονομικές εφημερίδες, σε τρεις ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δευτέρα 22 Μαΐου 2017.

 

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης

Κυριάκος Παπαδόπουλος

 

Κατεβάστε τα απαραίτητα έγγραφα