ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΞΑΝΘΗ, 12 Απριλίου  2017
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                      Αριθ.Πρωτ. 14983
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου έκτασης 50,00τ.μ. στην Πλατεία Δημοκρατίας έμπροσθεν του κτιρίου του ΕΒΕ  με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 2.700,00€ (50τ.μ Χ54,00€)

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο, στην Πλατεία Δημοκρατίας, την 25η Απριλίου   2017 ημέρα Τρίτη και από ώρα 13.00 μ.μ. έως τις 13.30 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει οριστεί σύμφωνα με την 347/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ευρώ 270,00 € υπέρ του Δήμου, ποινικό μητρώο γενικής χρήσης, καθώς επίσης  βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ταμείο του Δήμου Ξάνθης, φορολογική ενημερότητα, αστυνομική ταυτότητα δική τους και του εγγυητή τους, ο οποίος θα είναι παρόν.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Τμήμα Ταμείου και Εσόδων του Δήμου, (πλατεία Δημοκρατίας τηλ. 2541350827 κ.Μόσχου Στέλλα) των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς  επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης :(www.cityofxanthi.gr).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη