ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 20

ΞΑΝΘΗ Τ.Κ.67132

τηλ: 25410 65043

φαξ: 25410 65043

e-mail:

site: www.cityofxanthi.gr

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.994,67€ ΜΕ ΦΠΑ

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 61

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/03/2017

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔHMOY ΞΑΝΘΗΣ

 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, προϋπολογισμού 59.994,67 ευρώ με Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔHMOY ΞΑΝΘΗΣ

Οδός: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 20

Ταχ. Κωδ.: 67132

Τηλ.: 2541065043

Φαξ: 2541065043

E-mail:

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.cityofxanthi.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Γ. ΣΤΑΥΡΟΥ 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL 512

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια “ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ”, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης, η οποία έχει αναρτηθεί στο site του Δήμου Ξάνθης www.cityofxanthi.gr. Το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στα 59.994,67 ευρώ με Φ.Π.Α.

Η προμήθεια θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και ιδίως των άρθρων 116 και 117.

β) τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και ιδιαίτερα το άρθρο 209.

γ) την κάλυψη των αναγκών σε αναλώσιμα γραφικής ύλης, των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης, για το σχολικό έτος 2016-2017.

δ) την υπ’ αρ. 2/16-02-2017 Πράξη του Δ.Σ. της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.

6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται σταδιακά στις σχολικές μονάδες τάχιστα (αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα) από την παραγγελία της διεύθυνσης του σχολείου. Ως χρόνος έναρξης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο και λήξη ένα έτος με δυνατότητα παράτασης για τέσσερις (4) μήνες, με σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων, αν δεν έχει απορροφηθεί το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

Μετά και το τέλος της παράτασης η σύμβαση θεωρείται λήξασα ακόμη κι αν υπάρχουν υπόλοιπα των προς προμήθεια ειδών και δεν γίνεται δεκτή οικονομική απαίτηση του συμβαλλόμενου.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών.

Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 15 της διακήρυξης.

8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή ανά είδος από τα προσφερόμενα του Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών.

9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης στην οδό Γ. Σταύρου 20, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 28η Απριλίου 2017 ημέρα Παρασκευή. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 12.00 και η ώρα λήξης 12.30 μ.μ.. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής. Σχετικές η υπ’ αρ. 2 /16-02-2017 Πράξη του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής.

13. Ενστάσεις:

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο φορέα.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

14. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ, και στο site του Δήμου Ξάνθης (www.cityofxanthi.gr) καθώς και τα τεύχη που τη συνοδεύουν. Περίληψη της διακήρυξης αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://et.diavgeia.gov.gr) και τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιμελητηρίου Ξάνθης.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑΝΝΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

 

 

Κατεβάστε ολόκληρη την Διακήρυξη εδώ!

Κατεβάστε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς εδώ!

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.