ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ημερομηνία: 02-03-2017

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                     Αριθ. Πρωτ.: 9029

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Πληροφορίες: Π. Καρακατσάνη

Τηλ.: 2541026355

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ

Προς όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς που έχουν ως αντικείμενο την προμήθεια σημαιών – λαβάρων- θυρεών και λοιπών ειδών σημαιοστολισμού.

 

Κατόπιν σύνταξης της από 21/02/2017 τεχνικής έκθεσης της προμήθειας του Tμήματος Εξυπηρέτησης Δημάρχου του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ. 4271/02-02-2017 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια σημαιών – λαβάρων- θυρεών και λοιπών ειδών σημαιοστολισμού έτους 2017.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προμήθειες μέχρι και την Παρασκευή 10/03/2017 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης- Γραφείο Πρωτοκόλλου- Πλατεία Δημοκρατίας, υπόψη Τμήματος  Λογιστηρίου & Προμηθειών, στην οποία να υποβάλλετε:

  1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ , όπως εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.
  2. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

  

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης

Κυριάκος Παπαδόπουλος

 

Συνημμένα:

- Η από 21/02/2017 τεχνική έκθεση της προμήθειας του Τμήματος Εξυπηρέτησης Δημάρχου του Δήμου Ξάνθης του Τμήματος Εξυπηρέτησης Δημάρχου του Δήμου Ξάνθης

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ

- Το Έντυπο Προσφοράς

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.