ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΞΑΝΘΗ, 3 Φεβρουαρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                  Αριθ.Πρωτ. 4578
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ
 
 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
 
Διακηρύσσει ότι:
 

Εκτίθεται σε πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός ακινήτου στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης στο δρόμο Σταυρούπολης –Κομνηνών, έκτασης 305,00 τ.μ. εντός περιφραγμένης έκτασης 1.320,00τ.μ.  με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 60,00€.

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο, στην Πλατεία Δημοκρατίας, την 14η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη  και από ώρα 13.00 μ.μ. έως 13:30 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει οριστεί σύμφωνα με την 347/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ευρώ 72,00 € υπέρ του Δήμου, βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ταμείο του Δήμου Ξάνθης, υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, καταστατικό της εταιρίας σε περίπτωση που συμμετέχουν νομικά πρόσωπα  φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, αντίγραφο ποινικού μητρώου αστυνομική ταυτότητα και υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει αποκλειστεί από το διαγωνισμό του Δημοσίου ή των ΟΤΑ , δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας επίσης θα πρέπει να παρουσιαστεί αξιόχρεος εγγυητής ο οποίος θα είναι παρόν στην δημοπρασία, καταθέτοντας αστυνομική ταυτότητα, φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση μη οφειλής του Δήμου Ξάνθης.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Τμήμα Ταμείου και Εσόδων του Δήμου, (πλατεία Δημοκρατίας τηλ. 2541350827 κ.Μόσχου Στέλλα) των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς  επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης: (www.cityofxanthi.gr).

 
 
 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.