ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ημερομηνία: 19 -12-2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.: 48898

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Π. Καρακατσάνη

Τηλ.: 2541026355

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Προς όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς που έχουν ως αντικείμενο την δημιουργία υλικού τουριστικής προβολής

 

Κατόπιν σύνταξης της με αριθμό 48075/14-12-2016 τεχνικής έκθεσης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ. 36372/20-09-2016 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης ενδιαφέρεται να αναθέσει την δημιουργία υλικού τουριστικής προβολής.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι και την 27/12/2016 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λεοναρδοπούλου & Θ. Δούκα 1ος όροφος, Τμήμα Λογιστηρίου & Προμηθειών Δήμου Ξάνθης, στην οποία να υποβάλλεται: 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο θα προκύπτει η εγγραφή του διαγωνιζόμενου σε αυτό καθώς και το είδος των εργασιών του, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

2. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

3. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα την Τεχνική Έκθεση της υπηρεσίας.

    Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr . 

4. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης

Κυριάκος Παπαδόπουλος

Συνημμένα:

Η από 48075/14-12-2016 τεχνική έκθεση

της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ξάνθης


 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.