ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΤΗΛ. 25410 26355

Αριθ. Πρωτ.: 47660/12-12-2016

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΟΣΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΤΗ ΑΥΤΗΣ ΕΩΣ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΑΒΔΗΡΩΝ»

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) που θα προκύπτει, από τα προσφερόμενα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), επί των αναγραφόμενων τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της Ανάθεσης υπηρεσίας για το συντονισμό της διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων στον ποταμό Κόσυνθο, από τη σιδηροδρομική γέφυρα του ΟΣΕ και κατάντη αυτής έως τα διοικητικά όρια των Δήμων Ξάνθης και Αβδήρων, προϋπολογισμού  47.740,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης

Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας

Ταχ. Κωδ.:67133

Τηλ.:2514026355

Telefax: 2541026355

E-mail:

Ιστοσελίδα: http://www.cityofxanthi.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.cityofxanthi.gr  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικοί CPV: 90710000-7

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας: EL 512

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

 Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 47.740,00 Ευρώ και ειδικότερα αφορά τα παρακάτω στάδια εργασιών:

Α.  Συλλογή μη επικίνδυνων αποβλήτων από την κοίτη και τα πρανή του ποταμού με χειροδιαλογή και μεταφορά αυτών σε αδειοδοτημένες μονάδες για την επεξεργασίας τους.

Β.  Συλλογή μη επικίνδυνων αποβλήτων [κυρίως απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και ογκώδη απορρίμματα] από τις όχθες και τα πρανή του ποταμού με ειδικούς φορτωτές και μεταφορά αυτών σε  αδειοδοτημένες μονάδες για την επεξεργασίας τους.

Γ.  Σύμβαση του αναδόχου του έργου με πιστοποιημένη εταιρία διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. ( η οποία είναι συμβεβλημένη με συλλογικό σύστημα διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. ) για την δυνατότητα διαχείρισης των εν λόγω συλλεχθέντων αποβλήτων.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7. Χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας: Η ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε διάστημα πενήντα (50) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα:

Η σύμβαση αφορά 3 ομάδες και υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφορών για μία ή περισσότερες ομάδες. Ανάδοχος αναδεικνύετε ο προσφέρων τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση ανά ομάδα.

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σε ισχύ.

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 9 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10:00΄και η ώρα λήξης 10:30΄. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι μήνες

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 02.35.6277.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 - 2017 του Δήμου Ξάνθης (υπ’ αριθ.154/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης).

15. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου http://www.cityofxanthi.gr

 

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης

Κυριάκος Παπαδόπουλος

 

Κατεβάστε το συνολικό κείμενο τις διακήρυξης πατώντας εδώ!

Προσθήκη 16/12/2016: Αντικατάσταση της Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016(Α 147)


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.