ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Ημερομηνία: 6-12-2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: 46712

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Κ. Πεπονίδης

Τηλ.: 2541026355

 

ΠΡΟΣ

Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς με αντικείμενο την παροχή ασφάλισης οχημάτων - μηχανημάτων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Κατόπιν του με αριθμό πρωτ.45974/30-11-2016 εγγράφου του Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης (όπου περιγράφονται αναλυτικά οι καλύψεις της ασφάλισης και τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Ξάνθης) και του με αριθμό πρωτ. 44652/17-11-2016 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης ενδιαφέρεται να αναθέσει την ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ξάνθης για ένα έτος, σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική επιχείρηση ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή και σε διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν.1569/85 και καλεί τις επιχειρήσεις που έχουν το ως άνω αντικείμενο, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, εφόσον επιθυμούν να συνεργαστούν με το Δήμο Ξάνθης, για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του.

Ο προϋπολογισμός της σχετικής δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 19.400,00 € και θα βαρύνει τους κωδικούς αριθμούς εξόδων: 02.10.6253, 02.20.6253 και 02.30.6253 του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης, οικονομικού έτους 2016 και τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία, με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί της αναγραφόμενης τιμής του προϋπολογισμού (των 19.400,00 €) μέχρι και την Τετάρτη 14/12/2016 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης, Πλατεία Δημοκρατίας, Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψη Τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών. Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που να αναφέρεται, ότι σε περίπτωση ανάθεσης της υπηρεσίας στην εταιρεία σας, θα μας προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Επίσης παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας να μας αποστείλετε και πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκείτε το επάγγελμά σας, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σας σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά σας, καθώς και πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση υπηρεσίας ότι λειτουργείτε νόμιμα και κατέχετε ισχύουσα άδεια λειτουργίας, τα οποία θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης

Παπαδόπουλος Κυριάκος

Συνημμένα:

  1. Το με αριθμό πρωτ.45974/30-11-2016 έγγραφο

του Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης

  1. Η από 6-12-2016 συγγραφή υποχρεώσεων

Κατεβάστε τα Συνημμένα (σε μορφή .doc) πατώντας εδώ!


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.