ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ. 25410 26355

Αριθ. Πρωτ.: 46748/06-12-2016

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

 

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) που θα προκύπτει, από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί της αναγραφόμενης τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού, το οποίο θα είναι και ενιαίο για το σύνολο του προϋπολογισμού της εν λόγω προμήθειας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού έτους 2016, προϋπολογισμού 68.702,20 ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης

Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας

Ταχ. Κωδ.: 67133

Τηλ.: 2514026355

Telefax: 2541026355

E-mail:

Ιστοσελίδα: http://www.cityofxanthi.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.cityofxanthi.gr  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικοί CPV: 30200000-1,  30231000-7,  30232110-8

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η σύμβαση αφορά την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και θα περιλαμβάνει:

  • Την εγκατάσταση του εξοπλισμού στις διάφορες Υπηρεσίες και Καταστήματα, στους χώρους που θα υποδειχθούν από τον υπεύθυνο του Τμήματος Πληροφορικής του Δήμου, καθώς και την ενσωμάτωσή του στις υπάρχουσες υποδομές (σύνδεση στο δίκτυο, σε εκτυπωτές, servers κλπ)
  • Την μεταφορά των δεδομένων από τους υπάρχοντες σταθμούς εργασίας του Δήμου και την εγκατάστασή τους στους νέους.
  • Την εγκατάσταση των εφαρμογών του Δήμου στους νέους σταθμούς εργασίας.
  • Θα γίνει συνολικός έλεγχος λειτουργίας του συστήματος, στο τέλος της οποίας ο ανάδοχος θα παραδώσει πλήρη φάκελο εγκατάστασης και λειτουργίας.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε διάστημα ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η προμήθεια δεν υποδιαιρείται σε επιμέρους τμήματα και η υποβολή της προσφοράς αφορά το σύνολο των ειδών.

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Δεν υπάρχουν

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 21η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10:00 και η ώρα λήξης 10:30΄. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι μήνες

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ: 02.10.7134 – 02.15.7134 – 02.30.7134 – 02.40.7134 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 - 2017 του Δήμου Ξάνθης (με την αριθ. 68/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης)

15. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου http://www.cityofxanthi.gr

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης

Κυριάκος Παπαδόπουλος

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το συνολικό κείμενο της διακήρυξης

Προσθήκη 16/12/2016: Αντικατάσταση της Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016(Α 147)

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.