ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Ξάνθη,  26  Οκτωβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                            Αριθμ. Πρωτ: 41346

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                               

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Πολ. Καρακατσάνη

Τηλ:25410 26355

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ξάνθης καλεί τις επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο:

  1. Την επισκευή και συντήρηση Δικύκλων και Τρικύκλων

  2. Τις εργασίες Φανοποιείου – Βαφής όλων των οχημάτων

να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για κάθε ομάδα ξεχωριστά ή για το σύνολο των εργασιών, εφόσον επιθυμούν να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες μας, για την επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων του Δήμου Ξάνθης.

Οι ενδιαφερόμενοι σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της  παρούσας  θα  πρέπει να  απευθυνθούν στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ξάνθης προκειμένου να παραλάβουν την Μελέτη-Τεχνική Έκθεση που αφορά τις ανωτέρω υπηρεσίες προσκομίζοντας αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησής τους.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΛΟΜΒΑΡΔΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.