ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Ξάνθη  18/10/2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                      Αριθμ. πρωτ.  40227                                         

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 

Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                   

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ                                                              

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ

 

Ο Δήμος Ξάνθης προκειμένου να προβεί στην εκτίμηση ιδιωτικού ακινήτου (οικοπέδου μετά κτίσματος) επί της οδού Σάρδεων 12 στην Ξάνθη, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης έκθεσης εκτίμησης  του εν λόγω ακινήτου.

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα  οποιασδήποτε μορφής τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών στον κλάδο Α’ ακίνητα σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4152/2013.

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί µε την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: 

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία να δηλώνεται  ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

β. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος «Πιστοποιημένου εκτιμητή» της ∆/νσης Τομέων Παραγωγής του Υπουργείου Οικονομικών. 

γ.  Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι προσφορές που θα προσκομισθούν απαιτείται:

 α. Να έχουν ισχύ για δύο (2) μήνες από την καθορισθείσα ως κατωτέρω ημερομηνία λήξης υποβολής τους. 

 β. Να έχουν λάβει υπόψη τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις οι οποίες τους βαρύνουν αποκλειστικά.

Οι εκθέσεις εκτίμησης θα συνταχθούν σύμφωνα με την ισχύουσα μεθοδολογία και τον κώδικα δεοντολογίας των πιστοποιημένων εκτιμητών ως Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αριθμό 19928//292/10-05-2013 (ΦΕΚ Β’ 1147/13-05-2013) και πρέπει να παραδοθούν στην Υπηρεσία 20 ημέρες  µετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν ιδιοχείρως στο Δήμο Ξάνθης, πλ. Δημοκρατίας, 67100 – Ξάνθη, Τμήμα Εσόδων-Tαμείου, ενσφράγιστες προσφορές έως την Πέμπτη  27η  Οκτωβρίου 2016 (ημερομηνία λήξης προσφορών).

Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία μας με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Η επιλογή και η κατακύρωση του μειοδότη θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία Εσόδων-Tαμείου  Δήμου Ξάνθης (τηλέφωνο επικοινωνίας 2541350827), προκειμένου να τους παρατεθούν  επιπλέον πληροφορίες του προς εκτίμηση ακινήτου.

 

O Αντιδήμαρχος

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης

                  

Κυριάκος Παπαδόπουλος

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.