ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Ξάνθη, 09/09/2016

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                  Αρ.Πρωτ.: 34214

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης (2μηνης) διάρκειας με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 170 & 206 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α’/2007).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994,όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 20 του Ν.2738/1999.
  3. Την αριθ. 209/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με την οποία αποφασίζεται η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών σε δύο χρονικές περιόδους για την αντιμετώπιση των αναγκών διανομής και αποθήκευσης υλικών και τροφίμων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Τ.Ε.Β.Α.
  4. Το γεγονός ότι οι δαπάνες προσωπικού για την υλοποίηση εργασιών διανομής και αποθήκευσης αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη του Επιχειρησιακού  Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)
  5. Τον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης, ο οποίος δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ Β’ 1419/12-6-2013
  6. Την υπ’αριθ. 31967/29-8-2016 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του Δήμου στους Κ.Α.02.15.6474.02 «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς Απόρους-ΤΕΒΑ 2014-2020)».

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού, συνολικά δέκα (10) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, σε δύο χρονικές περιόδους(Α΄ περίοδος (5 άτομα): Από 01/10/2016 έως 30/11/2016: και Β΄ περίοδος (5 άτομα): Από 01/11/2016 έως 31/12/2016), για την αντιμετώπιση επειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών για τη διανομή και την αποθήκευση υλικών και τροφίμων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), κατά αριθμό και ειδικότητα:

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
101 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 10 Δύο (2)  μήνες

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κλπ.).

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:(κωδ.θέσης:101):

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού)

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1.Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2.Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών, όπου απαιτείται.

3.Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.

4.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι.

Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.

6.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης. 

 

Δημοσίευση της Ανακοίνωσης

Ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ξάνθης, στην οποία εδρεύει η υπηρεσία και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.cityofxanthi.gr.

Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, απευθύνοντάς την στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού  του Δήμου Ξάνθης (Ταχ. Δ/νση: Ορφέως & Αντίκα γωνία, Ξάνθης 67132, τηλ: 2541028398), υπόψη κα. Βασιλούδη Δέσποινας και κ. Μισιρλίδη Παναγιώτη.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 09/09/2016 και λήγει την 19/09/2016.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες από 08:00 έως 15:00.   

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Κατεβάστε τη σχετική αίτηση και τις υπεύθυνες δηλώσεις πατώντας εδώ!

 


ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
 
LIVE STREAMING
 
FREE WIFI
 
WIFI4EU
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.