ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Ξάνθη, 8 Αυγούστου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 29810

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ &

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας

Πληρ. Αθανασία Πανταζόγλου

Τηλ: 25413 50828

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Για τη χορήγηση δεκαπέντε (15) συνολικά αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου που θα διατεθούν στον Δήμο Ξάνθης.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ – ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ) του Ν. 4264/2014(ΦΕΚ 118/Α/15-05-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 561/28-07-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης περί «Καθορισμού του αριθμού νέων αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου έτους 2016 καθώς και του ύψους του καταβαλλόμενου τέλους για αυτές για την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 εδ. 11 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-7-10) «Πρόγραμμα Διαύγεια».

5. Την αριθ. 120/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Έκδοση κανονιστικής απόφασης για το καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου κατ’ επάγγελμα στη Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης».

6. Την υπ’αριθ. πρωτ. 7521/26-07-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

7. Την υπ’αριθ. 2158/2015 Απόφαση Δημάρχου «περί ορισμού αντιδημάρχου».

8. Την υπ’αριθ. 312/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «περί μεταβίβασης αρμοδιότητας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για χορήγηση ανανέωση και κατάργηση αδειών στάσιμου εμπορίου».

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 

Τη χορήγηση δεκαπέντε (15) συνολικά αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Ξάνθης στις παρακάτω θέσεις:

1.Πέντε (5) θέσεις για πώληση καλαμποκιών- μαλλί της γριάς κατά μήκος της οδού Βασ. Σοφίας (από οδό Σπάρτης μέχρι Έβρου).

2.Μία (1) θέση για την πώληση κάστανων στη συμβολή των οδών Βασ. Κων/νου & Κονίτσης

3.Μία (1) θέση παραδοσιακού λούστρου και μία (1) παραδοσιακού κουλουρτζή στην οδό Κονίτσης (έμπροσθεν Εθνικής Τράπεζας).

4.Μία (1) θέση για πώληση σαλεπιού στην οδό Κονίτσης (έμπροσθεν Εθνικής Τράπεζας).

5.Δύο (2) θέσεις για πώληση κρασιών από παραγωγούς στην Πλατεία Μπαλτατζή.

6.Δύο (2) θέσεις για πώληση χειροποίητου κοσμήματος κατά μήκος της οδού Βασ. Σοφίας (από οδό Σπάρτης μέχρι Έβρου).

7.Μία (1) θέση για τοποθέτηση παραδοσιακού καλαθοποιού στην Πλατεία Μπαλτατζή.

8.Μία (1) θέση για πώληση καλαμιών στήριξης οπωροκηπευτικών φυτών στην Πλατεία Μπαλτατζή.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4264/2014, όλα το φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργοι και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:  

 

(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς,

(β) μέχρι ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,

(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/1944(Α’ 82),

(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,

(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%), σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των Ο.Τ.Α. της χώρας,

(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό εξάρτηση.

 

Στην περίπτωση που απομένουν αδιάθετες άδειες αυτές χορηγούνται με κλήρωση μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλλει αίτηση η οποία συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του νόμου. Αν ο αριθμός των αιτήσεων αυτών είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις.  

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν. 4264/2014

 

Οι ενδιαφερόμενοι, για την απόκτηση άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αφορούν τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου ( άρθρο 22 του Ν. 4264/2014), στο Δήμο Ξάνθης, εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών συνολικά από την ανάρτηση στο διαδίκτυο της παρούσας προκήρυξης, δηλαδή μέχρι και 16-08-2016, προκειμένου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφανθεί για την εγκυρότητα των δικαιολογητικών επί των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων, αυτά δε είναι:  

 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, με αναφορά του είδους των προϊόντων προς πώληση.

 

2. Κάρτα ανεργίας από Ο.Α.Ε.Δ. σε ισχύ.

 

3. Στοιχεία αποδεικτικά της ιδιότητας που επικαλούνται στην αίτησή τους και ειδικότερα:

 

(α) τα άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και οι τυφλοί, πιστοποιητικό Α’/ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής

(β) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

(γ) Οι ανάπηροι και τα θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄ 82), πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή

(δ) Γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή

(ε) Ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, αντίγραφο επικυρωμένο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης

(στ) Έλληνες Pομά , βεβαίωση εγγραφής στο δημοτολόγιο οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας

(ζ) Άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση, πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή.

 

4. Υπεύθυνη δήλωση(διαθέσιμη από την Υπηρεσία μας) του ενδιαφερομένου να αποκτήσει την άδεια ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης κατάθεσης, η υπεύθυνη δήλωση να φέρει θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

 

5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

 

Μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης των αιτήσεων (με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά) και την προϋπόθεση έγκρισης της άδειας (προέγκριση), την οποία θα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να προσκομίσουν τα λοιπά δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται για την χορήγηση έκδοσης της άδειας και τα οποία κατά περίπτωση είναι τα παρακάτω:

 

1. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., περί υποβολής δήλωσης έναρξης-άσκησης επιτηδεύματος.

2. Δύο φωτογραφίες.

3. Πιστοποιητικού αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα εγγραφής σ’ αυτόν.

4. Βεβαίωση από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων - ποτών.

5. Πιστοποιητικό Υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων - ποτών.

 

Από την ημερομηνία έγκρισης της άδειας (προέγκριση) από τον δήμο, για την υποβολή των λοιπών δικαιολογητικών κατά περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι έχουν χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών κατάθεσης αυτών στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την χορήγηση της άδειας.

Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης ή συμπλήρωσης τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως μόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε. Για το σκοπό αυτόν ο αδειούχος καταθέτει ετησίως, σε κάθε ετήσια επέτειο χορήγησης της άδειας, προς την αρμόδια αρχή που την εξέδωσε:

α) Φορολογική ενημερότητα.

β) Ασφαλιστική ενημερότητα.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις χο­ρήγησης της άδειας.

Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της άδειας κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο αδειούχος οφείλει να το δηλώσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στην αρχή που εξέδωσε την άδεια. Σε περίπτωση παράλειψης, υπέχει την ποινική ευθύνη της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4264/14.

Απαγορεύεται η πώληση από τους υπαίθριους πωλητές των ειδών τους κατά τις ημέρες και ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις εμποροπανηγύρεις και λοιπές υπαίθριες οργανωμένες αγορές και για τις κινητές καντίνες.

Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο σε θέσεις-σημεία που έχουν καθοριστεί και οριοθετηθεί από το Δήμο που τους έχει χορηγήσει την άδεια.

 

Το καταβαλλόμενο τέλος ορίζεται στα δεκατρία (14) ευρώ/τ.μ. μηνιαίως

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο (πρόγραμμα Διαύγεια), στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης και θα αναρτηθεί στους πίνακες δημοσιεύσεων του Κεντρικού Δημαρχείου, της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων, της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου καθώς και στο κτίριο της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης.

Επίσης θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στο κτίριο του Δημαρχείου, Πλατεία Δημοκρατίας.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

 

 

ΚΙΡΑΤΖΗ ΕΡΚΑΝ


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.