ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Ξάνθη 20 Ιουλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                      Αριθμ. Πρωτ. 1678

ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Διοικητηρίου1Α

Ταχ. Κώδικας: 67133 Ξάνθη

Τηλέφωνο: 2541072554

Πληροφορίες: Γεώργιος Σπυριδόπουλος

e-mail:

 

Θέμα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των εποχιακών αναγκών διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2016

 

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με την αρ. απόφαση 40/02-06-2016 (ΑΔΑ:7ΡΓ20Κ7Ε-Π2Π) του Διοικητικού Συμβουλίου, την με αρ.6843/08-06-2016 (ΑΔΑ:ΩΣΑΜΟΡ1Υ-ΡΩ9) έγκριση νομιμότητας του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, θα προβεί στην πρόσληψη οχτώ (8) ατόμων ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων, για τις ανάγκες διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2016, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την περίπτωση ιε της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει).

Οι εργάτες θα εργαστούν από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι από 16 Αυγούστου έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Δ/κών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, Πλατεία Διοικητηρίου 1α, 5ος όροφος από τις 21 έως και τις 26 Ιουλίου 2016, τηλ. 2541072554, κατά τις εργάσιμες ώρες.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση.
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1994 ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.
  4. Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στα Δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος ή πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου (για τους άγαμους).
  6. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή της κοινότητας για τη μόνιμη κατοικία του υποψηφίου (άρθρο 279, Ν.3463/2006, ΦΕΚ 114/Β/08-06-2006).

 

Ο πρόεδρος

Πασχάλης Λύρατζης

Κατεβάστε την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση πατώντας εδώ!

 


live streaming
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.