ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                      ΞΑΝΘΗ  17/05/2016

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                    ΑΡ.ΠΡΩΤ.  1892

ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης έχοντας υπόψη του:

α) Το Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα

β) Το υπ. αρ. 45838/12-6-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης με θέμα «Διαδικασία ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο»

γ)  Την υπ. αρ. 83/20-4-2016 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΞ

δ) Τις διατάξεις του Ν.3919/2011 άρθρο 8

Προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή με τους ακόλουθους όρους :

  • Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα , ως Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές εταιρειών ή κοινοπραξίες .
  • Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού έλεγχου της χρήσης 2016 της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. , από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές .
  • Ο τόπος διενέργειας του έλεγχου είναι η έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. (4ης Οκτωβρίου  Τέρμα , 67132 , Ξάνθη ).
  • Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του έλεγχου ,θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού έλεγχου της χρήσης 2016 υπογεγραμμένη από τους δύο (2)  Ελεγκτές που θα διενεργήσουν το διαχειριστικό έλεγχο .
  • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :

          α) Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρείες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεση τους για συμμετοχή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος , καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που προτείνουν για την διενέργεια του ελέγχου .

          β) Οικονομική προσφορά

          γ) Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.       

  • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο , με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρείας ή Κοινοπραξίας . Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται  στη Γραμματεία της   Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.  στην ταχυδρομική διεύθυνση: 4ης Οκτωβρίου Τέρμα , 67132 , Ξάνθη , έως και την 31η Μαΐου 2016 και ώρα 14.30 . Προσφορές που θα ληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή  θα γίνει από το ΔΣ της ΔΕΥΑΞ ύστερα από αξιολόγηση  των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς , από την αρμόδια Επιτροπή  αξιολόγησης.
  • Το κριτήριο ανάθεσης   του ελέγχου θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην  οικονομική προσφορά.
  •  Μετά την ανάθεση  θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στην Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης  της έκθεσης του ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2015 και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου .
  • Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης και του Δήμου Ξάνθης και θα κοινοποιηθεί στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση : . Καθώς επίσης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ.

Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται σε 10.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

 

Ο Πρόεδρος  του ΔΣ της   Δ.Ε.Υ.Α.Ξ

Σδρέβανος Μαρίνος

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.