ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Ξάνθη 02 Μαρτίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ      

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

  Αριθμ. Πρωτ. 684
       
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Διοικητηρίου1Α   Προς
Ταχ. Κώδικας: 67133 Ξάνθη   Κάθε ενδιαφερόμενο
Πληρ.: Γεώργιος Σπυριδόπουλος  
Τηλέφωνο: 2541072554  
e-mail:  
     

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στα πλαίσια διοργάνωσης των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2016, καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν νόμιμη άδεια, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί και ενώσεις που ασχολούνται συστηματικά με την παροχή τέτοιων υπηρεσιών (ήτοι μεμονωμένοι αυτοκινητιστές, ταξιδιωτικά ή τουριστικά γραφεία, Κ.Τ.Ε.Λ., κ.λπ.) και διαθέτουν δικά τους λεωφορεία, από την Ελλάδα, από τα Κράτη μέλη Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., να καταθέσουν σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για το κάτωθι έργο:

 

Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς των επισκεπτών, από και προς το «αεροδρόμιο» του Ν. Ζυγού, της Κυριακής 13 Μαρτίου 2016, ημέρα διεξαγωγής της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών 2016
Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Κυριακή 13 Μαρτίου 2016 και ώρα 10:00 έως 21:00
Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης (δρομολόγιο) «αεροδρόμιο» Ζυγού – Πλατεία Μπαλτατζή– «αεροδρόμιο» Ζυγού
Προϋπολογισμός: 7.995,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Ταξινόμηση κατά C.P.V.: «60130000-8», Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών
Κριτήριο Κατακύρωσης Χαμηλότερη τιμή
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών Τετάρτη 09 Μαρτίου 2016 και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης οικονομικών προσφορών Τετάρτη 09 Μαρτίου 2016 και ώρα 14:00
Τόπος αποσφράγισης προσφορών

Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Πλατεία Διοικητηρίου 1Α, Ξάνθη 67133

Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 5ος Όροφος

 

Ειδικότερα:

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

 1. Δικαιολογητικά σύστασης ως εξής:

α) Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.:

 1. ΦΕΚ σύστασης.
 2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει).
 3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.
 4. Πρακτικό Δ.Σ. για τις Α.Ε. ή πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων για τις Ε.Π.Ε. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, ως αντίκλητος.

β) Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε.:

 1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά.
 2. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.
 3. Έγγραφο του Νόμιμου Εκπροσώπου περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

γ) Εάν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός:

 1. Τα δικαιολογητικά σύστασής του.
 2. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

δ) Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, θα καταθέσει από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Έναρξη Επιτηδεύματος και τις μεταβολές του.

ε) Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου.

στ)  Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση / Κοινοπραξία:

 1. για κάθε μέλος της Ένωσης  όλες τις υπεύθυνες δηλώσεις της παρούσας.
 2. για κάθε μέλος της Ένωσης όλα τα δικαιολογητικά σύστασή τους.
 3. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας, όπου:
 • Να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία,
 • Να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας,
 • Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του έργου,
 • Να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader),
 • Να ορίζεται (εφόσον το επιθυμούν) κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
 1. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους:
 • Στην Ένωση / Κοινοπραξία, και
 • Στο Διαγωνισμό
 • Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.
 • Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
 • Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να φέρουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να φέρουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
 1. Σφραγισμένη οικονομική προσφορά (συνημμένο υπόδειγμα).
 2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό επάγγελμα που σχετίζεται με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, έκδοσης το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ Α΄ 75/86), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ότι ο προσφέρων δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. για οποιονδήποτε λόγο, οποτεδήποτε.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ Α΄ 75/86), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται:

Α. ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα, τα οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Β. ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

Γ. ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση.

*Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι φυσικό πρόσωπο την προαναφερθείσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλει το φυσικό πρόσωπο.

** Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι νομικό πρόσωπο υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις ο καθένας ξεχωριστά:

-οι διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιρειών.

-ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος στις περιπτώσεις Α.Ε.

-ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στις περιπτώσεις συνεταιρισμών.

 1. Αντίγραφο ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας εν ισχύ.
 2. Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται από καθένα από τους συμμετέχοντες.
 3. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία θα συνοδεύει τον σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς και θα βρίσκεται ΕΚΤΟΣ αυτού, στην οποία θα αναφέρονται η επιχείρηση ή οι επιχειρήσεις (σύμπραξη) που απαρτίζουν το διαγωνιζόμενο και που υποβάλλουν την προσφορά. Η αίτηση θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου (ή σε περίπτωση σύμπραξης από τους νόμιμους εκπροσώπους).

9. Οι προσφορές των διαγωνιζομένων είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, πάνω στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.

γ. Ο αριθμός της παρούσας πρόσκλησης.

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.

Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής της προσφοράς.

10. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα (παράρτημα Β’), επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

 • Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο, που δεν μπορεί να ανοιχθεί, χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.
 • Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους.
 • Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

11. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο με κριτήριο την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.

Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και η κράτηση για φόρο εισοδήματος, πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.

 

Δείτε τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ εδώ

 

 

 

Ο πρόεδρος

 

 

Πασχάλης Λύρατζης

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.