Πρόσκληση για πρακτική άσκηση τριών υποψηφίων δικηγόρων στον δήμο Ξάνθης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Ξάνθη, 20 Δεκεμβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ.: 31996

Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
Γραφείο Μητρώων &
Διαδικασιών Προσωπικού
Πληροφορίες :  Γιελής Μουσταφά Ογλού
Ταχ. Δ/νση : Ορφέως & Αντίκα
671 32 Ξάνθη
Τηλέφωνο : 25410 28398
E-mail : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ

Ο Δήμος Ξάνθης

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 (Α'114) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας »
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Α’87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν.4194/2013 (Α΄208) «Κώδικας Δικηγόρων», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4745/20 (ΦΕΚ Α’214) και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12 και 14 του Ν.4194/2013 (Α΄208) «Κώδικας Δικηγόρων», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ξάνθης, όπως δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1419/τ. Β΄/12-62013 ΦΕΚ και τροποποιήθηκε με τα με αριθμό 3217/τ.Β΄/14-9-2017, 3095/τ.Β΄/1-92019 και 3467/τ.Β΄/5-7-2022 ΦΕΚ
 6. Τη με αριθμό. 30/9.3.2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης (ΑΔΑ: ΨΨΟ2ΩΚ8-ΟΥΔ), με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης τριών (3) ασκούμενων δικηγόρων στο γραφείο Νομικής υπηρεσίας Δήμου Ξάνθης»,
 7. Τη με αριθμό 53205/16.12.2020 Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ τΒ΄198/25.1.2021), με θέμα: «Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Δήμο Ξάνθης»,
 8. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 31879/19.12.2022 βεβαίωση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, περί ύπαρξης εγκεκριμένων πιστώσεων στο προϋπολογισμό, για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας τριών (3) ασκούμενων δικηγόρων στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής άσκησής τους, με διάρκεια το ανώτερο μέχρι δώδεκα (12) μήνες, στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης, να υποβάλλουν την αίτησή τους.


A. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΩΡΑΡΙΟ – ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το χρονικό διαστήματα της άσκησης θα αρχίσει την 15η Ιανουαρίου 2023, και θα διαρκέσει το ανώτερο μέχρι δώδεκα (12) μήνες.

Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες.

Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.

Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο σχετική βεβαίωση από τον προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας .

Β.  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Δήμο Ξάνθης, με την επισήμανση «Για την πρακτική άσκηση ασκούμενων δικηγόρων» στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλατεία Δημοκρατίας, Τ.Κ. 67132, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραφείο Πρωτοκόλλου (υπόψη κας Μουσταφά Ογλού Γιελής και Ιορδανίδου Παρθένας - τηλ. επικοινωνίας: 2541028398). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Επίσης είναι δυνατή η αποστολή των αιτήσεων και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, είτε με φυσική είτε με ψηφιακή υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, υπολογιζόμενες ημερολογιακά, από την επομένη της ανάρτησης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Γ.  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Με το έντυπο της αίτησης τους (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), στο οποίο περιέχονται οπωσδήποτε τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ταχυδρομική διεύθυνση , σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), οι ενδιαφερόμενοι συνυποβάλουν :

 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
 • Έντυπο με τον αριθμό Μητρώου ασκούμενου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι δικηγόροι

ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό Μητρώου ασκούμενου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή αίτησης τους ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο και εφόσον επιλεγούν θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησης τους (σε περίπτωση που δεν έχουν εγγραφεί στο ειδικό μητρώο ασκούμενων του Δικηγορικού Συλλόγου του τόπου άσκησης),

 • Υπεύθυνη δήλωση ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησής τους στον Δήμο Ξάνθης διατηρούν την ιδιότητα του ασκούμενου δικηγόρου.
 • Αντίγραφα των τίτλων σπουδών,
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.


Δ.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις, υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή μεταξύ αυτών θα γίνει κατόπιν συνέντευξης ενώπιον του Δημάρχου και ενός Νομικού Συμβούλου του Δήμου. Τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην δικτυακή πύλη του Δήμου Ξάνθης.


Ε.  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η ανάρτηση της παρούσας Πρόσκλησης προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων θα γίνει στην διαδικτυακή πύλη του Δήμου Ξάνθης, www.cityofxanthi.gr, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ξάνθης.


Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης, πατώντας εδώ!

Σημείωση: τελευταία ημέρα προθεσμίας των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023.