ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών του Δήμου Ξάνθης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ξάνθη, 16 Μαρτίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 5940
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
                                                               
                
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών του Δήμου Ξάνθης»
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
 
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών του Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ με το Φ.Π.Α (84.320,00 €).
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας
Ταχ. Κωδ.: 67132
Τηλ.: 2541350822
E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: https://www.cityofxanthi.gr
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.cityofxanthi.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 
3. Κωδικοί CPV:   
 • 72700000-7 { Υπηρεσίες δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών }
 • 72315000-6 { Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύων δεδομένων και υπηρεσίες υποστήριξης }
 • 72600000-6 { Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης Η/Υ }
 • 72100000-6 { Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εξοπλισμού πληροφορικής }
 • 50312110-9 { Συντήρηση κεντρικών υπολογιστών (Servers) }
 • 50333000-8 { Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού ασύρματης επικοινωνίας }
 • 50322000-8 { Υπηρεσίες συντήρησης προσωπικών Η/Υ }
 • 50321000-1 { Υπηρεσίες επισκευής προσωπικών Η/Υ }
 • 50323000-5 { Συντήρηση και επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών }
 • 50324000-2 { Υπηρεσίες υποστήριξης προσωπικών Η/Υ }
 • 72540000-2 { Υπηρεσίες αναβάθμισης ηλεκτρονικών υπολογιστών }
 • 72541000-9 { Υπηρεσίες επέκτασης δυνατοτήτων ηλεκτρονικών υπολογιστών}
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512
 
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών του Δήμου Ξάνθης» και αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών του Δήμου Ξάνθης.
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε επιμέρους ομάδες.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού χιλίων τριακοσίων εξήντα ευρώ (1.360,00 €) για το σύνολο της σύμβασης.
 
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 
7. Χρόνος παράδοσης/διάρκεια: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για διάστημα μέχρι δύο (2) ετών από την υπογραφή της (ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ). Σε κάθε περίπτωση η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια με την λήξη του οικονομικού αντικειμένου ή με την εξάντληση των ωρών που αναγράφονται σε αυτήν.
 
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
 
9. Υποδιαίρεση σε ομάδες: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε επιμέρους ομάδες. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με αριθ. Υ-6/2022 Μελέτης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης.
 
10. Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό) για το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφεται στην με Αριθ. Υ-6/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης.
 
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 7η Απριλίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 17η Μαρτίου 2023 και η ώρα έναρξης η 09:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 3 Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και η ώρα λήξης 15:00΄.
 
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες
 
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 
14. Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση της σύμβασης, ύψους 84.320,00€, θα πραγματοποιηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 02.10.6265.01 [σύμφωνα με την με αριθ. 229/28-02-2023 Απόφαση
 
15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση : Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 2132141216
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http://www.aepp-procurement.gr
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’ αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»
 
16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου https://www.cityofxanthi.gr, καθώς και σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και μια (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.
 
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!