ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Ξάνθη, 29 Μαρτίου 2023

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                     Αριθ. Πρωτ.: 7209

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

                                                           τεβα1    

                

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Διοικητικές Δαπάνες Αποκεντρωμένων Προμηθειών Κ.Σ. “ΣΤΗΡΙΖΩ” των ετών 2018-2019»
 
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
 

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Διοικητικές Δαπάνες Αποκεντρωμένων Προμηθειών Κ.Σ. “ΣΤΗΡΙΖΩ” των ετών 2018-2019», προϋπολογισμού διακοσίων έξι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ με το Φ.Π.Α (206.460,00 €).

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας

Ταχ. Κωδ.: 67132

Τηλ.: 2541350822

E-mail: ,

Ιστοσελίδα: https://www.cityofxanthi.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.cityofxanthi.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικοί CPV:   

  • 79411000-8 { Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης }

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη του Δήμου Ξάνθης ως προς τις υποχρεώσεις του ως Δικαιούχου της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝEΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙEΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 2018 – 2019 ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029827, καθώς και η υλοποίηση στοχευμένων δράσεων δημοσιότητας ως συντονιστή εταίρου της Πράξης, με στόχο την απρόσκοπτη υλοποίηση της Πράξης, την τήρηση των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου όπως αυτά ορίζονται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο και την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του νέου εγκεκριμένου προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος (η σύμβαση ενεργοποιείται λόγω ένταξης της πράξης στην αριθ. πρωτ.: 1039/03.09.2021 Οικ._ Δ.Α. ΤΕΒΑ Τροποποίηση 39 Πράξεων σχετικά με την αύξηση του προϋπολογισμού τους και την υπερδέσμευση του προγράμματος).

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε επιμέρους ομάδες.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ευρώ (3.330,00 €) για το σύνολο της σύμβασης.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7. Χρόνος παράδοσης/διάρκεια: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για διάστημα μέχρι δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της (ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ) και όχι πέρα της 15/12/2023.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

9. Υποδιαίρεση σε ομάδες: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε επιμέρους ομάδες. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με αριθ. 5/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης.

10. Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφεται στην με αριθ. 5/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης.

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 24η Απριλίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 30η Μαρτίου 2023 και η ώρα έναρξης η 09:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 18η Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και η ώρα λήξης 15:00΄.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ09380026.

Η σύμβαση εντάσσεται στην αριθ. πρωτ.: 1039/03.09.2021 Οικ._ Δ.Α. ΤΕΒΑ Τροποποίηση των 39 Πράξεων της Πρόσκλησης με τίτλο: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝEΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙEΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018 – 2019» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «”Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής” του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστική και βασική Υλική Συνδρομή του ΤΕΒΑ/FEAD» με βάση την αρχική απόφαση ένταξης με αριθ. πρωτ. 691/26.06.2018 του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 9ΨΤΗΟΞ7Φ-ΝΨ4) και έχει λάβει κωδικό MIS/ΟΠΣ 5029827. Η ανωτέρω δε Πράξη αρχικής ένταξης τροποποιήθηκε στις 06/10/2022 (Αρ.Πρ.: Δ.Α. ΟΠΕΚΑ: 1036 Οικ._ Τροποποίηση των 57 Πράξεων της Πρόσκλησης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» και σύμφωνα με την τροποποίηση αυτή το φυσικό της αντικείμενο παρατείνεται έως την 30/06/2023 και το οικονομικό έως 31/12/2023.

Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 02.15.6474.15 [σύμφωνα με την με αριθ. 191/21.02.2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου Ξάνθης] σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Ξάνθης.

15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)

Διεύθυνση : Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα

Τηλέφωνο : +30 2132141216

Ε-mail :

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http://www.aepp-procurement.gr

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’ αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου https://www.cityofxanthi.gr, καθώς και σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και μια (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα εδώ

 

τεβα