ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ξάνθη, 29 Μαρτίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 7284
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
                                                               
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Ανάθεση κτηνιατρικών υπηρεσιών, προμήθεια ζωοτροφών και ειδών περισυλλογής για τις ανάγκες του καταφυγίου Δήμου Ξάνθης»
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
 
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Ανάθεση κτηνιατρικών υπηρεσιών, προμήθεια ζωοτροφών και ειδών περισυλλογής για τις ανάγκες του καταφυγίου Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού διακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών του ευρώ με το Φ.Π.Α (254.250,75 €).
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας
Ταχ. Κωδ.: 67132
Τηλ.: 2541350822
E-mail: ,
Ιστοσελίδα: https://www.cityofxanthi.gr
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.cityofxanthi.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 
3. Κωδικοί CPV:   
 • 85200000-1 { Κτηνιατρικές υπηρεσίες }
 • 33651690-1 { Εμβόλια κτηνιάτρου }
 • 15712000-2 { Ξηρή ζωοτροφή }
 • 15713000-9 { Τροφές για κατοικίδια ζώα }
 • 44619300-5 { Κλούβες }
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512
 
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Ανάθεση κτηνιατρικών υπηρεσιών, προμήθεια ζωοτροφών και ειδών περισυλλογής για τις ανάγκες του καταφυγίου Δήμου Ξάνθης» και συγκεκριμένα αφορά την πραγματοποίηση προγραμμάτων στειρώσεων, εμβολιασμών, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς, για τον περιορισμό του πληθυσμού τους, για λόγους βιωσιμότητάς τους αλλά και για λόγους δημόσιας υγείας. Επίσης, σε αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα για φροντίδα και περίθαλψη άρρωστων και τραυματισμένων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Επίσης, περιλαμβάνει προμήθεια ζωοτροφών και υλικών περισυλλογής και διάφορων αναλωσίμων για τις ανάγκες του δημοτικού καταφυγίου Ξάνθης.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τρείς (3) επιμέρους ομάδες.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριών ευρώ και σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (4.103,41 €) για το σύνολο της σύμβασης. Το επιμέρους ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της κάθε ομάδας ανέρχεται κατά περίπτωση ως ακολούθως:
 • Ομάδα Ι: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, τρεις χιλιάδες πεντακόσια δεκατρία ευρώ και τριάντα λεπτά (3.513,30€).
 • Ομάδα ΙΙ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ - ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, τετρακόσια ογδόντα δύο ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (482,68€).
 • Ομάδα ΙΙΙ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ - ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, εκατόν επτά ευρώ και σαράντα τριών λεπτά (107,43€).
 
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 
7. Χρόνος παράδοσης/διάρκεια: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για διάστημα μέχρι δύο (2) έτη από την υπογραφή της (ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ).
 
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
 
9. Υποδιαίρεση σε ομάδες: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τρείς (3) επιμέρους ομάδες.
 • Ομάδα Ι: «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», εκτιμώμενης αξίας 175.665,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 42.159,60 €.
 • Ομάδα ΙΙ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 24.134,20 € πλέον ΦΠΑ (24%) 5.792,21 €.
 • Ομάδα ΙΙΙ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 5.371,46 € πλέον ΦΠΑ (24%) 1.128,28 €.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών ή προμήθειας ειδών ανά ομάδα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με αριθ. Υ-1/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης.
 
10. Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό) για το σύνολο των υπηρεσιών/ειδών ανά ομάδα που περιγράφεται στην με αριθ. Υ-1/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης.
 
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 24η Απριλίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 31η Μαρτίου 2023 ημέρα Παρασκευή και η ώρα έναρξης 09:00. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 18η Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και η ώρα λήξης 15:00.
 
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες
 
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 
14. Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση της σύμβασης, ύψους 254.250,75€, θα πραγματοποιηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 02.15.6474.01 [σύμφωνα με την με αριθ. 185/15-02-2023 Απόφαση Ανάληψης (Πολυετούς) Υποχρέωσης του Δημάρχου Ξάνθης] σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2023, 2024 και 2025 του Δήμου Ξάνθης.
 
15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση : Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 2132141216
Ε-mail :
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http://www.aepp-procurement.gr
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’ αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»
 
16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου https://www.cityofxanthi.gr, καθώς και σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και μια (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.

 

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
 
 
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα εδώ