ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΞΑΝΘΗ, 19 Ιανουαρίου 2023 
              ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                     Αριθ. Πρωτ. 1354
             ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                            
  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                            
    ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                                                                            
    Πληροφορίες: Αθανασία Πανταζόγλου
    Τηλέφωνο:2541350827                                                                                            
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τμήματος του υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται έμπροσθεν του δημοτικού κολυμβητηρίου  έκτασης 2.670 τ.μ. (συνημ.σκαρίφημα) με σκοπό την προσωρινή εγκατάσταση ψυχαγωγικών μέσων (Λούνα Παρκ) κατά τη διάρκεια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών έτους 2023, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) το ποσό των 25.000€ ευρώ.
Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από 03-02-2023 έως 28-02-2023.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο, στην Κεντρική Πλατεία, την  30η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 1/2023 Απόφασης Διακήρυξης της Οικονομικής Επιτροπής. Οι φάκελοι δικαιολογητικών θα κατατεθούν 30΄ νωρίτερα (από την ώρα έναρξης της δημοπρασίας) στην αρμόδια επιτροπή δημοπρασιών.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ευρώ 2.500,00 € υπέρ του Δήμου. Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί μετά τη δημοπρασία σε όλους εκτός από τον τελευταίο πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται να αντικαταστήσει αυτή, με άλλη όμοια ποσού ίσου  προς το 10%  με το ποσό της τελευταίας του προσφοράς.
             Η  περιληπτική  διακήρυξη  θα τοιχοκολληθεί δέκα ημέρες τουλάχιστον πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού  καταστήματος, θα  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου καθώς επίσης και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 όπως ισχύει σήμερα. 
             Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται, από το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου (πλατεία Δημοκρατίας τηλ. 2541350827 κα Αθανασία Πανταζόγλου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης (www.cityofxanthi.gr) και από το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΑΔΑ: 9ΛΑΙΩΚ8-5ΓΑ
                                                                                   
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
α/α
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ Ι.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Συνημμένα:

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Όροι κατάρτισης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά)