Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστήματος στη Δημοτική Αγορά Δήμου Ξάνθης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Ξάνθη, 06-02-2023
ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ                                                                               Αρ.Πρωτ.:2806
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης διακηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση καταστήματος στη Δημοτική Αγορά , που θα διεξαχθεί την 20η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Ξάνθης (Πλατεία Δημοκρατίας).

Το προς εκμίσθωση ακίνητο  είναι το διαμέρισμα Γ’  της Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης, εμβαδού 10,15 m2   και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πώληση ειδών διατροφής (ιχθυοπωλείο, κρεοπωλείο, οπωρολαχανοπωλείο, γενικά κατάστημα τροφίμων και ειδών διατροφής κ.τ.λ. καθώς και οποιοδήποτε άλλο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) με όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 100,00€ (εγγυητική 120,00€)

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται κατά περίπτωση στο πόσο των 120,00€.  

Ο Πλειοδότης έχει την υποχρέωση έκδοσης της σχετικής άδειας λειτουργίας του καταστήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο (Πλατεία Δημοκρατίας, Ξάνθη-Ξάνθης) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, εφαρμοζόμενων αυστηρώς των διατάξεων των άρθρων 4 έως 6 του Π.Δ/τος 270/81.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών και θα αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του ακινήτου από τον πλειοδότη εκμισθωτή που θα εγκατασταθεί σε αυτό (άρθρο 4 του Ν. 3130/2003).

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι κατά 5€ τουλάχιστον ανώτερη του ελάχιστου όρου (τιμή εκκίνησης),  ενώ κάθε επόμενη προσφορά κατά 5€ τουλάχιστον ανώτερη της προηγούμενης.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, ημέρες: Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 08:30 – 14:00, τηλέφωνο 2541350827, Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Δημοκρατίας, 67132, Ξάνθη.
 
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Φανουράκης