Γνωστοποίηση για την πλήρωση τριών θέσεων Ειδ. Συνεργατών και μίας θέσης Επιστημ. Συνεργάτη, για την επικουρία του Δημάρχου Ξάνθης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Αριθ. πρωτ.: 3019
Ξάνθη, 1 Φεβρουαρίου 2024

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

«Γνωστοποίηση για την πλήρωση τριών (3)  θέσεων Ειδικών Συνεργατών και μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη, για την επικουρία του Δημάρχου  Ξάνθης»

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.7.2007) «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 18 του Ν.4674/2020,
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 17 του Ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν  και ισχύουν,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19.7.2018),
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ 232/Α΄/17.12.2022) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο– Κλαδολόγιο)»,
 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης, που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 1419/Β’/12.6.2013 ΦΕΚ, τροποποιήθηκε και ισχύει,
 1. Τη με αριθμό πρωτ. 478/9.1.2023 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, σχετικά με την ύπαρξη πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024 και αντίστοιχα των επόμενων ετών,
 2. Την ανάγκη υποστήριξης του έργου του Δημάρχου σε τεχνικά και νομικά θέματα, καθώς και σε θέματα πληροφορικής, τα οποία απαιτούν την παροχή υπηρεσιών από άτομα με αξιόλογη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία,

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Ότι πρόκειται να προβεί  στην πλήρωση τριών (3) θέσεων Ειδικών Συνεργατών και μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου Ξάνθης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν δύναται να υπερβαίνει τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

Αναλυτικότερα:  

α) δύο (2) θέσεις Ειδικών Συνεργατών, κατηγορίας Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ ή ΤΕ  Μηχανικών, για την επικουρία του Δημάρχου Ξάνθης, σε θέματα που σχετίζονται με τον έλεγχο, την εκτέλεση και συντήρηση κάθε είδους τεχνικών έργων.

β) μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη, κατηγορίας Πανεπιστημιακής ή  Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, για την επικουρία του Δημάρχου Ξάνθης, σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και σε ζητήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

γ) μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ Νομικών,  για την επικουρία του Δημάρχου Ξάνθης σε νομικά θέματα που αφορούν όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης.

Τα καθήκοντα που θα ασκούν οι ειδικοί συνεργάτες θα είναι επιτελικά και δεν θα έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.

Όλοι/όλες οι ενδιαφερόμενοι/νες θα πρέπει να κατέχουν τα προσόντα που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 και να διαθέτουν ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας

Ειδικότερα, απαιτούνται:

 1. τα γενικά προσόντα διορισμού, που προβλέπονται για τους υπαλλήλους Ο.Τ.Α. του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/ας, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
 2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών για τις θέσεις των Μηχανικών ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 3. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής για τη θέση Πληροφορικής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Ειδικά για τη θέση του Επιστημονικού Συνεργάτη απαιτείται επιπλέον και διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησης του.
 4. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος σχολής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ Νομικών, για τη θέση Νομικών ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 1.  Να έχουν αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία σε θέματα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.

Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων οι ενδιαφερόμενοι /ες, καλούνται να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως και 17 του ν.3584/2007 (Α’ 143), καθώς και ότι δεν συντρέχει κώλυμα πρόσληψης, σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν.4622/2019(Α’ 133).
 • Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Τίτλους σπουδών. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης για την ισοτιμία και την  βαθμολογική αντιστοιχία αυτού.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της εμπειρίας, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του  άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπου θα δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος  και  το χρονικό διάστημα της εμπειρίας.
 • Πιστοποιητικό Γέννησης και Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Βιογραφικό σημείωμα.

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλόλητα του/της προσλαμβανόμενου/ης (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων  με τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά υποβάλλονται, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosop@cityofxanthi.gr), είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Δήμος Ξάνθης,  Πλατεία Δημοκρατίας, Τ.Κ. 67132 Ξάνθη, απευθύνοντάς τες στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, (τηλ. επικοινωνίας: 25410 28398 & 25410 83240), εντός προθεσμίας πέντε (-5-) ημερών αρχομένης από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης σε τοπική εφημερίδα, ήτοι αρχίζει από Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024 και λήγει την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η παρούσα γνωστοποίηση να δημοσιευθεί σε τοπική εφημερίδα, να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ¨ΔΙΑΥΓΕΙΑ¨, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ευστράτιος Κοντός