Δικαίωμα ένστασης πωλητών λαϊκής αγοράς Δήμου Ξάνθης επί της απόφασης 127/2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης σχετικά με την τοποθέτηση πωλητών του Πίνακα 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Ξάνθη, 31 Μαΐου 2023
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ &
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Ενημερώνουμε τους πωλητές της λαϊκής αγοράς του Δήμου Ξάνθης, ότι στις 31-05-2023 δημοσιεύθηκε η με αριθ. 127/31-05-2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης (ΑΔΑ: 6Ι60ΩΚ8-7Κ8), περί τοποθέτησης πωλητών του Πίνακα 2 σε θέσεις της λαϊκής αγοράς του Δήμου Ξάνθης.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ασκείται ένσταση, εντός δέκα (10) ημερών, από τη δημοσίευσή της, από όποιον έχει έννομο συμφέρον, κατόπιν αίτησης στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ξάνθης (Πλατεία Δημοκρατίας-Τ.Κ.67100), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00π.μ. - 15:00μ.μ) το αργότερο έως την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023.

Επί της ένστασης αποφαίνεται η επιτροπή της περ. (α) της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4849/21, εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΕΝΙΔΗΣ