Έγκριση υπερωριών A’ εξαμήνου 2014 υπαλλήλων Δήμου Ξάνθης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Ξάνθη, 15 Iανουαρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                            

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                Αριθ. Πρωτ.: 2235

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                              

Πληροφορίες :     Ράλλη Χριστίνα                                    

Τηλέφωνο       :    25410 28398 – 25410 72241                     

 

 

Θέμα: Έγκριση υπερωριών A’ εξαμήνου 2014 υπαλλήλων Δήμου Ξάνθης

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  αριθ. 63

 

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/1997.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τ.Α’) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»
 4. Την με αριθμό 2/55702/0022/28-7-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, «περί παροχής οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» σε συνδυασμό με το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 6. Το γεγονός ότι απαιτείται πρόσθετη και υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού για την κάλυψη των παρακάτω αναγκών του Δήμου :

 

 • Για την αποκομιδή των απορριμμάτων και τη συνεχή λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
 • Για τη λειτουργία του Δημοτικού Νεκροταφείου κατά τις Κυριακές και αργίες.
 • Για το κλάδεμα των υψηλών δένδρων, αποκομιδή κλαδιών από κλαδεύσεις, ανάγκες αρδεύσεων των πάρκων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καταστάσεις θεομηνιών και εκτάκτων γεγονότων, καθαρισμός χώρων πρασίνου σε ημέρες εθνικών εορτών.
 • Για την αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, παροχές ρεύματος, την αντιμετώπιση έκτακτων και φυσικών αναγκών, επιβλέψεις σε  εκδηλώσεις και εθνικές επετείους.
 • Για την συντήρηση των σχολικών κτιρίων, τοποθετήσεις εξέδρων σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και εθνικές επετείους, αποκαταστάσεις βλαβών στα δημοτικά δίκτυα και κτίρια.
 • Για την υποδοχή και φιλοξενία αντιπροσωπειών εσωτερικού και εξωτερικού ή άλλων προσκεκλημένων.
 • Για την επικοινωνία του Δημάρχου και λοιπών Δημοτικών Αρχών με το κοινό και την γραμματειακή υποστήριξή τους.
 • Για τον έλεγχο της άσκησης υπαίθριου εμπορίου και της λειτουργίας της εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς.
 • Για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Πάρκιγκ
 • Για τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού, ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων.
 • Για την ηλεκτρονική καταχώρηση όλων των στοιχείων των υπαλλήλων του Δήμου μας, καθώς και όσων προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.
 • Για τον έλεγχο των δικτύων πληροφορικής – εκλογές – μεταδημοτεύσεις – ετεροδημότες, αναθεωρήσεις εκλογικών καταλόγων.
 • Για τη συντήρηση του εξοπλισμού, των κτιρίων και της ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης.
 • Επειδή οι περισσότερες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου μας λειτουργούν μέχρι τις 22.00 το βράδυ και μερικές φορές και τα Σαββατοκύριακα. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Εγκρίνουμε κατ’ ανώτατο όριο, την πραγματοποίηση υπερωριακής απογευματινής εργασίας μέχρι 22η ώρα, νυχτερινής εργασίας από 22η μέχρι 6η πρωινή ώρα, εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν της υποχρεωτικής, μέσα στα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας  για το Α΄ εξάμηνο του 2014, για το προσωπικό του Δήμου Ξάνθης, ως εξής:

 

 

 

Υπηρεσία

 

Για Υπερωριακή εργασία πέραν της υποχρεωτικής

Για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων πέραν της υποχρεωτικής

 

Αριθμός Υπαλλήλων/

Σχέση Εργασίας

 

Ειδικότητα

Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημάρχου

140 ώρες

70 ώρες

 

2 Μόνιμοι

 

1 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

1 ΔΕ Διοικητικού

 

Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας

60 ώρες

 

1 ΙΔΑΧ

1 ΔΕ Διοικητικού Οικονομικού

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου

120 ώρες

 

-

 

1 Μόνιμος

1 ΙΔΑΧ

 

 

1 ΔΕ Χειριστών Η/Υ

1 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

 

Γραμματεία Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης

20 ώρες

-

1 Μόνιμος

ΔΕ Διοικητικού

Γραμματεία Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου

20 ώρες

-

1 Μόνιμος

ΔΕ Διοικητικού

Γραμματεία Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων

20 ώρες

-

1 Μόνιμος

ΔΕ Διοικητικού

Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής

30 ώρες

-

1 ΙΔΑΧ

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

 

60 ώρες

-

8 Μόνιμοι

1 ΠΕ Διοικητικού

3 ΔΕ Διοικητικού

3 ΥΕ Κλητήρων

1 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

 

200 ώρες

-

8 Μόνιμοι

2 ΠΕ Διοικητικού

2 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

4 ΔΕ Διοικητικού

 

60 ώρες

-

3 Μόνιμοι

1 ΠΕ Κοινωνικής Κατεύθυνσης

1 ΠΕ Διοικητικού

1 ΔΕ Διοικητικού

 

140 ώρες

-

5 Μόνιμοι

2 ΙΔΑΧ

5 ΔΕ Διοικητικού

2 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

 

60 ώρες

-

3 Μόνιμοι

2 ΔΕ Διοικητικού

1 ΠΕ Διοικητικού

 

60 ώρες

30 ώρες (για πολιτικούς γάμους)

2 Μόνιμοι

1 ΠΕ Διοικητικού

1 ΔΕ Διοικητικού

 

100 ώρες

-

5 Μόνιμοι

1 ΠΕ Διοικητικού

4 ΔΕ Διοικητικού

 

50 ώρες

30 ώρες

1 Μόνιμος

1 ΔΕ Διοικητικού

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

120 ώρες

-

 

5 Μόνιμοι

 

2 ΠΕ Διοικητικού

1 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

2 ΔΕ Διοικητικού

 

100 ώρες

-

 

4 Μόνιμοι

1 ΙΔΑΧ

1 ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

1 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

1 ΔΕ Χειριστών Η/Υ

2 ΔΕ Διοικητικού

 

 

70 ώρες

-

2 Μόνιμοι

1 ΙΔΑΧ

1 ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού

1 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

1 ΥΕ ΙΔΑΧ

 

 

 

50 ώρες

 

-

 

2 Μόνιμοι

 

1 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

1 ΔΕ Διοικητικού

 

150 ώρες

-

3 ΙΔΑΧ

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

140

-

6 Μόνιμοι

1 ΙΔΑΧ

3 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

1 ΠΕ Διοικητικού

1 ΠΕ Πληροφορικής

1 ΔΕ Διοικητικού

1 ΔΕ Δομικών Έργων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

20 ώρες

-

1 Μόνιμος

1 ΙΔΑΧ

1 ΔΕ 1

1 ΔΕ Διοικητικών ΙΔΑΧ

 

360 ώρες

 

14 Μόνιμοι

5 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών,

2 ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών

3 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

1 ΔΕ Εργοδηγών

1 ΔΕ Διοικητικών

 

 

400 ώρες

 

160 ώρες

15 Μόνιμοι

2 ΙΔΑΧ

1 ΙΔΟΧ

 

 

1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

2 ΔΕ Δομικών Έργων

1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων

2 ΔΕ Οδηγών

3 ΔΕ Τεχνιτών

6 ΥΕ Εργατών

2 ΙΔΑΧ

ΥΕ Εργατών

1 ΙΔΟΧ

 ΥΕ Εργατών

 

400 ώρες

160 ώρες

12 Μόνιμοι

1 ΙΔΑΧ

1 ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής,

1 ΤΕ

Η/Μ Τεχνολόγος Μηχανικός,

6 ΔΕ Ηλεκτρολόγων

2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων

1 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών

1 ΥΕ Εργατών

1 ΙΔΑΧ ΔΕ Ηλεκτρολόγων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Προϊστάμενοι Τμημάτων

80 ώρες

-

2 Μόνιμοι

 2 ΔΕ Διοικητικού

 

320 ώρες

 

-

14 Μόνιμοι

1 ΙΔΑΧ

7 ΠΕ Διεκ. Υποθ. Πολιτών

3 ΤΕ Διεκπ. Υποθ. Πολιτών

4 ΔΕ Διεκ. Υποθ. Πολιτών

1  ΙΔΑΧ ΥΕ Εργατών Γεν. Καθ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

120 ώρες

80 ώρες

2 Μόνιμοι

 

2 ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας

 

 

1100 ώρες

500 ώρες

14 Μόνιμοι

14 ΔΕ Οδηγών

 

2200 ώρες

700 ώρες

27 Μόνιμοι

27 ΥΕ Εργατών

 

1100 ώρες

500 ώρες

14 ΙΔΑΧ

14 ΥΕ Εργατών

 

80 ώρες

 

1 Μόνιμος

2 ΙΔΑΧ

1 ΙΔΟΧ

1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

1 ΙΔΑΧ ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

1 ΙΔΑΧ

ΤΕ Γεωπόνων

1 ΙΔΟΧ

ΠΕ Περιβάλλοντος

 

180 ώρες

100 ώρες

2 Μόνιμοι

1 ΙΔΟΧ

3 ΥΕ Εργατών

 

60 ώρες

30 ώρες

1 Μόνιμος

1 ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας

 

30 ώρες

10 ώρες

1 ΙΔΑΧ

1 ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων

Προϊστάμενος Τμήματος Πρασίνου

35 ώρες

10 ώρες

1 Μόνιμος

1 ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων

 

35 ώρες

10 ώρες

1 ΙΔΑΧ

1 ΙΔΑΧ ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων

 

25 ώρες

 

1 Μόνιμος

1 ΔΕ Γεωργοτεχνιτών

 

125 ώρες

10 ώρες

     5 Μόνιμοι

5 ΔΕ Κηπουρών

 

 

50 ώρες

20 ώρες

2 Μόνιμοι

2 ΔΕ Οδηγών

 

 

100 ώρες

40 ώρες

4 ΙΔΑΧ

4 ΥΕ Εργατών Κήπων

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης

60 ώρες

30 ώρες

1 Μόνιμος

5 ΙΔΑΧ

1 ΔΕ 30 Τεχνιτών

1 ΙΔΑΧ ΔΕ Χειρ. Μηχαν.

1 ΙΔΑΧ ΔΕ Οδηγών

3 ΙΔΑΧ ΥΕ Εργατών

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Τμήμα Αθλητισμού

100 ώρες

100 ώρες

3 Μόνιμοι

1 ΙΔΑΧ

1 ΠΕ 10

2 ΔΕ Κηπουρών

1 ΙΔΑΧ ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

             

 

 

Ο αριθμός των υπαλλήλων και των ωρών καθορίζεται μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης, του οικονομικού έτους 2014 και η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς:

02.10.6012   Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  9.000,00 €

02.10.6022   Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας   3.500,00 €

02.15.6012   Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας   1.000,00 €

02.20.6012   Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 20.000,00 €

02.20.6022   Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 9.000,00 €

02.30.6012    Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας   10.000,00 €

02.30.6022    Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας   5.000,00 €

02.35.6012    Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας    6.000,00 €

02.35.6022    Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας    2.500,00 €

02.40.6012    Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας    1.000,00 €

02.45.6012    Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας    1.200,00 €

02.45.6022    Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας    800,00 €

 

Η ισχύς της  απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ξάνθης. Περίληψη της απόφασης αυτής θα δημοσιευτεί σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα [άρθρο 20 παρ. 2 εδ.β’ του Ν. 4024/2011, όπως προστέθηκε το εδάφιο αυτό με το άρθρο 15 παρ.2 του Ν4147/2013 (Α’98), σε συνδυασμό με τα άρθρα 79 παρ. 4  και 284 παρ.2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006)].

Η ισχύς της παρούσας απόφασης λήγει στις  30/06/2014.

 

                                                                                   

 

                                                                                     Ο Δήμαρχος Ξάνθης

                                   

 

                                                                                  Μιχαήλ Χ. Στυλιανίδης

Κοινοποίηση;

Βιβλίο Αποφάσεων