ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΞΑΝΘΗ,  8 Οκτωβρίου   2015

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                  ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 47338

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου

Τηλέφωνο:2541350827

Email:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

1.    Αγκόρτζα Απόστολο           5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη    

2.    Γκιρτζίκη Αλεξία                 6. Ξυνίδη Αθανάσιο

3.    Κίρατζη Ερκάν                   7. Τοπ Ισμέτ

4.    Τριανταφυλλίδη Κων/νο      8. Μπαντάκ Σιαμπάν  

 

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

             

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την  12η  Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 14:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 

Θέμα 1ο:Έγκριση κατακύρωσης του Πρόχειρου Διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια δενδρυλλίων –φυτών έτους 2015» (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).     

Θέμα 2ο: Έγκριση πρακτικού αποδοχής επικαιροποιημένων Τεχνικών Προδιαγραφών είδους του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των μονάδων ειδικής αγωγής & των τμημάτων ένταξης του Δήμου Ξάνθης»  Ι (Ειδικός Εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα) (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης)

Θέμα 3ο: Απ΄ ευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης «Ρυθμιστικό Σχέδιο Ελέγχου κυκλοφορίας στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης» και έγκριση των όρων σύμβασης (Εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά).

Θέμα 4ο :Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη 4ου ΓΕΛ Ξάνθης» (Εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά).

Θέμα 5 :Έγκριση δαπανών (Εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά).

Θέμα 6ο : Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων και λέβητα στο 13ο νηπιαγωγείο Ξάνθης».

Θέμα 7ο :Κατάρτιση όρων, Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή του πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης του έργου «Φύλαξη χώρων πρασίνου –αναψυχής και παιδικών χαρών Δήμου Ξάνθης» (Εισηγήτρια : Χριστίνα Ράλλη).

Θέμα 8ο :Κατάρτιση όρων και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών «Προμήθεια –εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων led  και ιστών φωτισμού εξωτερικών χώρων»(Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 9ο :Έγκριση συνέχισης στο επόμενο στάδιο του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Ξάνθης» (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 10ο :Έγκριση κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 2015-2016»

Θέμα 11ο : Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2015 (Εισηγήτρια:Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 12ο Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2015 (Εισηγήτρια:Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 13ο:Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (Εισηγητής :Πλάτωνας Χατζηδημητρίου).

Θέμα 14ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (Εισηγητής:Γεώργιος Γουναρίδης).

Θέμα 15ο: Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη)

Θέμα 16ο : Απόδοση παγίας προκαταβολής (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 17ο :Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή για την επιβολή τελών καθαριότητας για το έτος 2016 (Εισηγήτρια: Βασιλική Μεταξά).

Θέμα 18ο: Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2016 (Εισηγήτρια: Μιχάλης Παπαδόπουλος).

Θέμα 19ο :Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας στο Δήμο Ξάνθης για το έτος 2016 (Εισηγητής: Μιχάλης Παπαδόπουλος).

Θέμα 20ο :Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2016.

Θέμα 21ο : Αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων των δημοτικών κοιμητηρίων για το οικονομικό έτος 2016 (Εισηγητής: Κων/νος Κηπουρός)

Θέμα 22ο :Σχετικά με τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ημερήσιου τέλους πωλητών λαϊκών αγορών για το έτος 2016 (Εισηγητής: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 23ο :Σχετικά με τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανοδίου) (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 24ο: Λήψη απόφασης για προσδιορισμό του ειδικού προστίμου για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 για το έτος 2016 (Εισηγήτρια: Βασιλική Μεταξά).

Θέμα 25ο: Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του ειδικού τέλους για την τέλεση των πολιτικών γάμων για το έτος 2016 (Εισηγητής :Μιχάλης Παπαδόπουλος).

Θέμα 26ο : Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους διαφήμισης στο Δήμο Ξάνθης για το έτος 2016 (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου )

Θέμα 27ο : Λήψη απόφασης επιβολής τέλους χρήσης αποχετευτικών δικτύων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης (Εισηγήτρια:Σιμέλα Σαρροπούλου).

Θέμα 28ο : Λήψη απόφασης επιβολής τέλους αρδευτικών δικτύων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης (Εισηγήτρια: Σιμέλα Σαρροπούλου)

Θέμα 29ο : Λήψη απόφασης επιβολής δικαιώματος ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης (Εισηγήτρια: Σιμάλα Σαρροπούλου).

Θέμα 30ο:Λήψη απόφασης επιβολής δικαιώματος ύδρευσης ζώων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης (Εισηγήτρια: Σιμέλα Σαρροπούλου).

Θέμα 31ο :Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού 2016 και του ΟΠΔ (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Στοχοθεσία) και εισήγηση τους προς το Δημοτικό Συμβούλιο  (Εισηγητής: Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής).

Θέμα 32ο: Εγκρίσεις μετακίνησης υπαλλήλων (Εισηγήτρια: Όλγα Γαλάνη)

 

 

Ο Πρόεδρος

  

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.